Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Οι Άγγλοι γνώριζαν την ταυτότητα του "Διγενή". (Μέρος Α’)Πληροφορίες που αντλούμε από το «Το ΧΡΟΝΙΚΟΝ αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» του Γ. Γρίβα - Διγενή

Μετά από αρκετό καιρό επαναλειτουργεί το ιστολόγιο με νέες αναρτήσεις.

Θα παραθέσω σε συνέχειες τρία κείμενα που έγραψα για την εφημερίδα «Χαραυγή»
το τελευταίο διάστημα και αφορούν το πιο πάνω θέμα.

Θεωρώ ότι αυτά τα κείμενα βοηθούν στην ιστορική ανάλυση και κατανόηση των πραγμάτων.
Δεν διεκδικώ το αλάθητο γι’ αυτό και κάθε σχόλιο είναι δεκτό προς συζήτηση.
Και ελπίζω, αν γίνει συζήτηση, να γίνει σε κόσμια πλαίσια.

***

Εξήντα χρόνια μετά την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ πολλά στοιχεία παραμένουν στο σκοτάδι ενώ η παραπληροφόρηση και η διαστρέβλωση των γεγονότων εξακολουθεί να υφίσταται.

Κάποια από τα στοιχεία πιθανόν να έχουν δημοσιευθεί ξανά μέσα στα εκατοντάδες κείμενα που έχουν γραφτεί σ’ αυτό το ιστολόγιο.

Τα τρία αυτά κείμενα θα ασχοληθούν με το κατά πόσον η κάθοδος του Γρίβα – Διγενή στην Κύπρο για την οργάνωση της ΕΟΚΑ ήταν μυστική ή αν οι Άγγλοι γνώριζαν.
Στο τρίτο μέρος θα ασχοληθούμε και με την περιβόητη ομιλία του Γ.Γ. του ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη και στην αποκάλυψη του ονόματος του Γρίβα.

Πληροφορίες για την ύπαρξη της ΕΟΚΑ

Οι πλείστοι ιστορικοί και συγγραφείς που ασχολούνται με τα της ΕΟΚΑ δεν αναφέρονται σε όλα όσα περιγράφουμε.

Ούτε αναφέρονται στο ότι οι Άγγλοι γνώριζαν.
Πριν την τελική του κάθοδο στην Κύπρο, ο Γρίβας ήρθε και άλλες φορές στο νησί για να κατοπτεύσει, να καθοδηγήσει και να οργανώσει τα του κινήματος.
Η πρώτη επίσκεψη του έγινε τον Ιούλιο του 1951 - ύστερα από συμφωνία με τον Μακάριο - ώστε να κάνει μια πρώτη αναγνώριση της κατάστασης και να εκτιμήσει τις δυνατότητες ένοπλης δράσης.
Τον Οκτώβρη του 1952 ξαναήρθε και με τη βοήθεια του Μακάριου δημιούργησε από τις εκκλησιαστικές οργανώσεις νεολαίας (Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας και Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νεολαίας) τον πρώτο πυρήνα της οργάνωσής του.
Η τρίτη κάθοδος έγινε το Φθινόπωρο του 1954 μέσω Ρόδου, όπως ήδη αναφέραμε. Κι αυτή η κάθοδος θα τελείωνε το 1959.

Φαίνεται ότι με την τελευταία κάθοδο του, που ήταν και η πιο καθοριστική, οι Άγγλοι είχαν εικόνα για το τι ετοιμαζόταν.

Σεμινάρια διωκτικών Αρχών
Στις σελίδες 46 και 47 του βιβλίου «Το ΧΡΟΝΙΚΟΝ αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959» που συνέγραψε ο ίδιος ο Γρίβας περιέχεται μια ενδιαφέρουσα αφήγηση του τότε αστυνομικού Παύλου Στόκκου με την οποία γίνεται φανερό ότι οι Άγγλοι είχαν πάρει είδηση για το τι τεκταινόταν.

Παραθέτουμε την μαρτυρία του, διατηρώντας και την ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου:

Εκθέσεις Πληροφοριοδοτών.
ΠΑΥΛΟΣ Ζ. ΣΤΟΚΚΟΣ, αστυνομικός : Τέλη φθινοπώρου 1954, ειργαζόμην εις το Αρχηγείον της ’Αστυνομίας «Σπέσιαλ Μπράντς» ότε επρόσεξα μίαν εγκύκλιον συμφώνως τη οποία «ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας ευρίσκετο λαθραίως εις Κύπρον, κρυπτόμενος κατά πάσαν πιθανότητα εις Μοναστήριον με σκοπόν «νά οργανώση απελευθερωτικόν Κίνημα».
Κατά την ιδίαν περίπου εποχήν, αφίκετο εις Κύπρον, είς ειδικός απεσταλμένος του Υπουργείου Αποικιών, ονόματι Φίλιπς Τέϋ, όπως αναδιοργανώση τον μικρόν μέχρι τότε πυρήνα του Σπέσιαλ Μπράντς.
Την 1-1-1955 αφίκετο και έτερος Άγγλος ονόματι Σάτκλιφ, ειδικός διδάκτωρ της Ιντέλλιτζενς Σέρβις, ίνα δώση μαθήματα εις Κυπρίους αστυνομικούς, προοριζομένους διά τό Σπέσιαλ Μπράντς.
Επελέγην μεταξύ 50 άλλων και παρηκολούθησα τα μαθήματα, άτινα διήρκεσαν περί τον μήνα.
Από τας διαλέξεις εκείνας αντελήφθην ότι οι Άγγλοι είχον σοβαράν υπονοίαν περί υπάρξεως μυστικής Οργανώσεως.
Η εθνική μου συνείδησις επέβαλλε να ειδοποιήσω την Οργάνωσιν αυτήν.
Επειδή ουδένα εγνώριζον, μετέδωσα λεπτομερείας περί των δύο Άγγλων εις τον Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, χρησιμοποιήσας ως σύνδεσμον τον αδελφόν μου Στέλιον, διότι εθεωρούσα παράλογον να επισκεφθώ εγώ, μέλος του Σπέσιαλ Μπράντς, την Αρχιεπισκοπήν.
Από το Σπέσιαλ Μπράντς περιήλθεν εις γνώσιν μου εμπιστευτική εγκύκλιος κατά την οποίαν πλοιάριον εξ Ελλάδος θα ίφθανεν εις τας βορειοδυτικάς ακτάς της Κύπρου κατά ή περί την 20/1/1955 με φορτίου όπλων δια το επαναστατικόν κίνημα.
Διεβίβασα την πληροφορίαν μέσω του αδελφού μου Στέλιου πρός τον Αρχιεπίσκοπον.
(…) Διάφοροι πληροφορίαι αφορώσαι την Οργάνωσιν, περιερχόμεναι εις το Σπέσιαλ Μπράντς και αι οποίαι τελικώς κατέληγον εις τον «περιφερόμενον φάκελλον» απεσπώντο υπ’ εμού και διεβιβάζοντο εις τον Αρχιεπίσκοπον.
Επειδή όμως δεν εθεώρησα τον τρόπον αυτόν διαβιβάσεως σφαλή, λόγω παρακολουθήσεως του Αρχιεπισκόπου και ί του περιβάλλοντος του, επεδίωξα την ανεύρεσιν υπευθύνου στελέχους της ΕΟΚΑ και δεν άργησα να γνωρισθώ με τον Πολύκαρπον Γιωρκάτζην, στέλεχος της ΕΟΚΑ.
Eις τούτον μετέδιδα ολόκληρον το δελτίον πληροφοριών, το όποιον κατέφθανε εις το Αρχηγείον από όλα τα μέρη της Κύπρου, ως και τας γνώμας της Αποικιακής Κυβερνήσεως Κύπρου. (…)

Γίνεται πλήρως αντιληπτό από τις αναφορές του Π. Στόκκου, ότι οι Άγγλοι είχαν γνώση τόσο για το ότι ετοιμαζόταν ένοπλο κίνημα.
Αρχικά είχαν υποψίες για το πλοιάριο «Άγιος Γεώργιος» οι οποίες επαληθεύτηκαν με τη σύλληψη του.

Ωστόσο όλη η ουσία των πραγμάτων περικλείεται μέσα σε μια φράση: «ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας ευρίσκετο λαθραίως εις Κύπρον, κρυπτόμενος κατά πάσαν πιθανότητα εις Μοναστήριον με σκοπόν «νά οργανώση απελευθερωτικόν Κίνημα».

Κατά συνέπεια οι Άγγλοι δεν είχαν κάποιες γενικές και αόριστες πληροφορίες.
Είχαν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για το ότι ένα συγκεκριμένο άτομο, με όνομα και επίθετο βρισκόταν στην Κύπρο.

Άλλωστε ο Γρίβας δεν τους ήταν άγνωστος όπως αναφέραμε και προηγουμένως.

Η παρέμβαση Ν. Ζαχαριάδη
Οι διάφοροι ιστορικοί και συγγραφείς προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτά τα γεγονότα και επιχειρούν να προσανατολίσουν ως προς την ουσία των πραγμάτων, ότι δηλαδή οι Άγγλοι είχαν γνώση.
Και μάλιστα συγκεκριμένη γνώση.

Σ’ αυτή την προσπάθεια εμπλέκουν και τον τότε Γ.Γ. του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη.
Φαίνεται ότι ο Ζαχαριάδης είχε γνώση για τα τεκταινόμενα κι αυτό διαφαίνεται μέσα από την ομιλία του που εκφώνησε από τον «Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ελεύθερης Ελλάδας» στις 24 Απριλίου 1955 και η οποία αφορούσε τα τεκταινόμενα στην Κύπρο.

Εκτενή αναφορά στην ομιλία Ζαχαριάδη θα κάνουμε στην επόμενη έκδοση.

Σε εκείνη την ομιλία του ο Γ.Γ. του ΚΚΕ επιχειρούσε να αφήσει σκιές για την ΕΟΚΑ, αφήνοντας αιχμές για τους συνεργάτες του Γρίβα.
Έλεγε συγκεκριμένα:
«Το Φλεβάρη του 1955 πιάστηκε από τους Άγγλους το βενζινόπλοιο "Αγιος Γεώργιος", που ο καπετάνιος του, στον πόλεμο ήταν στην υπηρεσία των Βρετανών, μαζί του δε πιάστηκε και ο Σωκράτης Λοϊζίδης, παλιός πράκτορας της Ιντέλιτζενς Σέρβις και φρέσκος στο "Εφ Μπι Αϊ".
Στην τσάντα του Λοϊζίδη βρέθηκε και κατασχέθηκε το καταστατικό μιας ψευτοπατριωτικής οργάνωσης ΕΜΑΚ, που αργότερα μετονομάστηκε ΕΟΚΑ».

Ο Ζαχαριάδης είχε δίκαιο. Όντως στη τσάντα του Λοϊζίδη βρέθηκε το καταστατικό του ΕΜΑΚ που ήταν η αρχική ονομασία της ΕΟΚΑ.
Και σ’ αυτό το έγγραφο περιγράφονταν οι σκοποί και οι στόχοι της οργάνωσης, η γραμμή που θα ακολουθούσε καθώς και οι απαιτήσεις που θα είχε το ΕΜΑΚ (βλ. ΕΟΚΑ) από το λαό.

Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα κλειστό κύκλωμα ανθρώπων που ζητούσε από τους πάντες να υπακούουν πιστά στις εντολές τους και να μην αντιδρούν.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι σ’ αυτό το έγγραφο ουσιαστικά καλείτο ολόκληρος ο λαός να μην λάβει μέρος.
Αποκλείονταν οι Τουρκοκύπριοι που αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού.
Αποκλειόταν το ΑΚΕΛ που αποτελούσε το 40% του πληθυσμού.
Με άλλα λόγια στο έγγραφο εκείνο γίνεται λόγος για μια ομάδα που θα χειριζόταν και θα διαχειριζόταν την τύχη του λαού της Κύπρου χωρίς την δική του συμμετοχή.

Αργότερα βέβαια φάνηκε ότι αυτό ήταν αδύνατο και η ίδια η ηγεσία της ΕΟΚΑ χρειάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του απλού λαού.
Διότι χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα μπορούσε να αντέξει ο αγώνας.


Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΠόση και ποια σχέση έχουν τα Καρναβάλια με την Αποκριά;
Παρά το ότι πολλοί τα ταυτίζουν (λόγω του σύγχρονου που λαμβάνουν χώρα) εντούτοις δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους.
Μάλλον θα έλεγα ότι βρίσκονται και σε αντίθεση μεταξύ τους.

Τα Καρναβάλια
Τα καρναβάλια σχετίζονται με την προχριστιανική ανθρωπότητα όπου ήταν το αποκορύφωμα των γιορτών της γονιμότητας. Η γονιμότητα της φύσης.

Δεν θα ασχοληθώ σ’ αυτό το σύντομο κείμενο με την προέλευση της λέξης Καρναβάλι, διότι δεν είναι αυτό που έχει σημασία.

Απ’ ότι φαίνεται ήταν μια γιορτή που γιορταζόταν σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο.
Στον ελλαδικό χώρο ήταν αφιερωμένη σε διάφορους θεούς όπως στον Δία, τον Απόλλωνα ή τον Διόνυσο.

Το κύριο χαρακτηριστικό των καρναβαλιών ήταν (και παραμένει σε μεγάλο βαθμό) οι μεταμφιέσεις, οι χοροί, τα παιχνίδια και η βωμολοχία αλλά και η λατρεία του ανδρικού μορίου που ήταν το σύμβολο της γονιμότητας.
Κάτι που σε αναλογία βλέπουμε να γίνεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου ακόμα και σήμερα.
Με άλλα λόγια ήταν μια γιορτή χαράς και ξεγνοιασιάς.

Η χριστιανική αποκριά
Τα Καρναβάλια δεν έχουν καμία σχέση με την χριστιανική Απόκρεω.
Για να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα αυτό το ζή­τημα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η λέξη "από­κρεω" καθιερώθηκε κάπου τον 6ο μ.Χ. αιώνα ( Θεο­φάνους Χρονογραφία), για να επισημάνει την τελευ­ταία ημέρα προ της χριστιανικής νηστείας της σαρα­κοστής.
Αποκριά σημαίνει αποχή από το κρέας.

Η αποκριά καθιερώθηκε από την χριστιανική θρησκεία ως τροχοπέδη στα καρναβάλια που για την χριστιανική ηθική είναι μια ανήθικη και αμαρτωλή γιορτή.
Ο χριστιανισμός για να σταματήσει τα γλέντια, τις χαρές και τα ξεφαντώματα, επέβαλε τις καταθλιπτικές νηστείες, αφιερώνοντας τις μέρες αυτές στις… ψυχές!

Ωστόσο, παρά τις απαγορεύσεις, τους αφορισμούς και το κυνηγητό, τα Καρναβάλια επιβίωσαν και άντεξαν στον χρόνο σε αντίθεση με τις νηστείες που έχουν απορριφθεί από την πλειοψηφία του κόσμου ή τηρούνται από αρκετούς εντελώς τυπικά.

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Σενέρ Λεβέντ: Στημένη η φωτογραφία με τα νεκρά παιδιά στη μπανιέραΜε μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται η μπανιέρα άδεια και χωρίς αίμα, η “Αφρίκα” στο σημερινό πρωτοσέλιδό της αναφέρεται στην γνωστή φωτογραφία των Τ/κ παιδιών που βρέθηκαν σκοτωμένα στην μπανιέρα το 1963.

Ο Σενέρ Λεβέντ στο άρθρο του με τίτλο “Το έγκλημα της μπανιέρας” γράφει ότι η φωτογραφία με την άδεια και χωρίς αίματα μπανιέρα λήφθηκε αμέσως μετά το συμβάν το Δεκέμβριο του 1963. Στην μπανιέρα, σημειώνει, δεν υπήρχε αίμα και οι σοροί ήταν εκτός. Ωστόσο, προσθέτει, μέχρι σήμερα λεγόταν ότι το έγκλημα έγινε μέσα στην μπανιέρα. Υπάρχει μια διαφορετική εκδοχή από την επίσημη που χρησιμοποιούνταν ως “εικόνα της πολιτικής προπαγάνδας”, αναφέρει και διερωτάται γιατί συνέβη αυτό. Επίσης, συνεχίζει, ο πατέρας των παιδιών Μπινμπασί Ιλχάν είχε πει ότι με τα χέρια του έπλυνε τα παιδιά του και δεν είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι και διερωτάται γιατί λεγόταν το αντίθετο.


Ο Λεβέντ σημειώνει ότι η φωτογραφία των τριών παιδιών με τις πυτζάμες γεμάτες αίματα και των μητέρων τους, από τα Χριστούγεννα του 1963, είχε κάνει το γύρο του κόσμου (από τους Τ/κ) ως δείγμα βαρβαρότητας των Ε/κ και το σπίτι εκείνο είχε μετατραπεί σε “μουσείο βαρβαρότητας” από το οποίο πέρασαν όλοι οι μαθητές, όπως παρατηρεί. Υπενθυμίζει ότι η εφημερίδα πριν από μερικά χρόνια είχε αναφερθεί ξανά στο θέμα και άρχισε να “σκαλίζει” αυτή την ιστορία για να διαφωτιστεί η κοινωνία και υπήρξαν κάποιοι που δεν τους άρεσε αυτό. Ανακάλυψαν, γράφει, ότι υπήρχαν και άλλες εκδοχές εκείνης της φωτογραφίας και η δολοφονία δεν έγινε όπως δημοσιεύθηκε.

Και για να γίνει πιο αποτελεσματική η προπαγάνδα δόθηκε μια διαφορετική “μορφή” στην εικόνα, όπως γράφει, λέγοντας πως αυτό το έκανε ο τουρκικής καταγωγής δημοσιογράφος Ομέρ Σαμί Τζοσιάρ, ανταποκριτής τότε της εφημερίδας Μιλλιέτ, ο οποίος εργαζόταν σαν αξιωματούχος πληροφοριοδότης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Γιατί έγινε αυτή η σκηνοθεσία δεν μας εξήγησε κανείς, προσθέτει ο Σενέρ Λεβέντ στο άρθρο του.

Τονίζει ότι η φωτογραφία με την άδεια μπανιέρα και τις σορούς έξω από αυτή δημοσιεύεται σήμερα για πρώτη φορά από την “Αφρίκα” ευελπιστώντας ότι θα ρίξει φως σε εκείνο το γεγονός και διατυπώνει έξι ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων παρατηρεί ότι οι σοροί των παιδιών ήταν πάνω από αυτές των μητέρων τους, ενώ κανονικά οι μάνες – όπως λέει – θα έπρεπε να είχαν αγκαλιασμένα τα παιδιά τους για να τα προστατέψουν. Επισημαίνει δε ότι υπάρχει πάνω από μια εκδοχή αυτής της φωτογραφίας και διερωτάται τελικά γιατί λεγόταν όλα αυτά τα ψέμματα, γιατί υπήρξε ανάγκη να τα πουν και ποιος τα σκηνοθέτησε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 2/1/2015