Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

14/12/1955: ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣτις 14 Δεκεμβρίoυ 1955, οκτώ μήνες μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, o νέος Κυβερνήτης της Κύπρου σερ Τζον Χάρντινγκ στρέφεται κατά του ΑΚΕΛ και με διάταγμα του κηρύσσει το κόμμα και τις οργανώσεις του εκτός νόμου, απαγόρευσε την έκδοση και την κυκλοφορία των εφημερίδων «Νέος Δημοκράτης» και «Ινκιλαμπσί» και συνέλαβε 135 στελέχη του πoυ κλείστηκαv σε στρατόπεδα συγκέvτρωσης ως πoλιτικoί
κρατoύμεvoι, περιλαμβανομένου και του Γ.Γ. του κόμματος Εζεκία Παπαϊωάννου.

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά μεγάλoς αριθμός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας Ζιαρτίδης, o oπoίoς απoυσίαζε στη Βιέvvη.

Στο σχετικό έγγραφο που κυκλοφόρησε ο Χάρτιγκ αναφέρονταν και τα εξής:

«Το ΑΚΕΛ, Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, κηρύχθηκε χθες με διάταγμα της Αυτού Εξοχώτης του Κυβερνήτη, παράνομος σύνδεσμος με βάση το άρθρο 60 του Ποινικού κώδικα. […] Κατά τη διάρκεια της νύκτας, αριθμός κομμουνιστών συνελήφθησαν με βάση το άρθρο των κανονισμών έκτακτης ανάγκης.  Πλήρης κατάλογος των συλληφθέντων θα δοθεί στον τύπο αφού καταφθάσουν όλες οι ειδήσεις.
Ο «Νέος Δημοκράτης» το επίσημο όργανο του κόμματος και άλλα έντυπα του ΑΚΕΛ κηρύχθηκαν επίσης εκτός νόμου.
Η ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία) μέσω της οποίας το ΑΚΕΛ ασκούσε στο παρελθόν σημαντικό έλεγχο στις συντεχνίες, δεν κηρύχθηκε εκτός νόμου, αριθμός όμως σημαινόντων κομμουνιστών που κατείχαν θέσεις στην συντεχνία συνελήφθησαν.
Η τρομοκρατία και η βία έκαναν αναγκαία την κήρυξη κατάστασης επειγούσης ανάγκης.  Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει ελευθερία δράσης σε μια οργάνωση που οι πραγματικοί σκοποί της είναι να παρατείνει τη δυσαρέσκεια και τις ταραχές στην Κύπρο».

Σ’ ένα άλλο ανακοινωθέν που ήταν προσκολλημένο στην πιο πάνω ανακοίνωση έγραφε χαρακτηριστικά τα εξής:
«Οι λόγοι που έκαναν τον κυβερνήτη της Κύπρου με την πλήρη συγκατάθεση και υποστήριξη της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητος να κηρύξει εκτός νόμου το ΑΚΕΛ, που στην πραγματικότητα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου και τις δορυφόρες οργανώσεις, ευρίσκονται τόσο στην τωρινή όσο και στην προηγούμενη κομμουνιστική υπονόμευση της Κύπρου.  Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η καθοδήγηση του κόμματος και των δορυφόρων του ευρίσκονται στα χέρια ανδρών και γυναικών που είναι φανατικά αφοσιωμένοι στην υπόθεση του διεθνούς κομμουνισμού.  Ο αρχιτέκτονας και πρώτος Γ.Γραμματέας του ΑΚΕΛ έχει εκπαιδευθεί στη Μόσχα.  Σημερινός Γ. Γραμματέας είναι ο Εζεκίας Παπαϊωάννου που έχει εκπαιδευθεί στο Λονδίνο από το Βρετανικό Κ.Κ.  τα μέλη του προσωπικού της εφημερίδας του κόμματος «Νέος Δημοκράτης» εκπαιδεύθησαν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα όπως και άλλες διάσημες προσωπικότητες στο κόμμα έχουν επίσης εκπαιδευθεί πίσω από το παραπέτασμα.(…) Ο ρόλος τον οποίον η κομμουνιστική οργάνωση διεδραμάτισε εις την πολιτική ζωή της νήσου κατά τη διάρκεια των ετών από του πολέμου και εντεύθεν υπήρξε πάντοτε επιβλαβής. Κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της περιόδου αυτής, διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο εις υπούλους προσπαθείας όπως πεισθεί ο κυπριακός λαός να υιοθετήσει εξτρεμιστική και αδιάλλακτον στάσιν. 
Οι κομμουνισταί είναι εκείνοι οι οποίοι από το τέλους του πολέμου είχον το προβάδισμα εις την προσφυγήν εις οχλαγωγίας την δολιοφθοράν και τον εκφοβισμόν εν τη επιδιώξη των πολιτικών των σκοπών.
Εις την σπουδαίαν αυτήν στρατηγικώς νήσον η κομμουνιστική δραστηριότης έχει ειδικώς δυσάρεστον σημασίαν δια τον ελεύθερον κόσμον.  Κατά τα πρόσφατα έτη το κύριο θέμα το οποίο εχαρακτήριζε ολόκληρον την δημαγωγίαν και την προπαγάνδα του ΑΚΕΛ υπήρξε η υπό του κόμματος αποκήρυξη της χρησιμοποιήσεως της Κύπρου ως στρατιωτική βάσεως εναντίον των φιλειρηνικών δημοκρατιών».


Ένα τελευταίο σημείο που δείχνει την ανησυχία των Άγγλων είναι το εξής:
«Ο βαθμός εις τον οποίον ο κομμουνισμός διείσδυσε εις την πολιτικήν και οικονομική ζωή της νήσου δύναται να κριθεί εκ του γεγονότος ότι, κατά τας τελευταίας Δημοτικάς εκλογάς υποψήφιοι χρισθέντες υπό των κομμουνιστών επέτυχον εις τρεις εκ των τεσσάρων πόλεων ως επίσης και εκ του γεγονότος ότι αι περισσότεραι των συντεχνιών εις την νήσον κυριαρχούνται τώρα υπό κομμουνιστών αξιωματούχων.  Η εις ψήφους δύναμη του ΑΚΕΛ και των δορυφόρων του εάν επρόκειτο να διεξαχθούν γενικέ εκλογαί εν τη νήσω, έχει διαφοροτρόπως υπολογισθεί μεταξύ 20% και 55% των εκλογέων. 
Υπάρχει δήλωσις του Μητροπολίτου Κερηνείας ειπόντος ότι τα 40% του ελληνικού κυπριακού πληθυσμού είναι κομμουνισταί ή συμπαθούντες».

Η Βρετανική κυβέρνηση κατηγορούσε τους κομμουνιστές ότι:
«… Είναι αυτοί οι οποίοι ανέπτυξαν ολόκληρον τον μηχανισμόν αγώνος εναντίον της καθεστηκυίας τάξεως – τας μαζικάς διαδηλώσεις, τας πολιτικάς απεργίας, την στασιαστικήν προπαγάνδα και τα υπερμεγέθη υπομνήματα. (…) Δεδηλωμένος σκοπός των είναι, όπως αρνηθούν εις την Βρετανίαν και τους συμμάχους της την χρήσιν της νήσου δια στρατιωτικούς σκοπούς». 

Συνοψίζοντας τους λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί κήρυξαν το ΑΚΕΛ εκτός νόμου η «Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου γράφει:
«… δύο ήταν οι βασικοί φόβοι του Χάρτινγκ και γενικά της Βρετανικής Κυβερνήσεως για την προγραφή του ΑΚΕΛ. Ο πρώτος ήταν ότι σε μια ενδεχόμενη λύση, που θα οδηγούσε σε διενέργεια εκλογών, το ΑΚΕΛ με τη δύναμη που διέθετε τότε, δυνατό να εξασφάλιζε τον έλεγχο μιας Βουλής, ή μεγάλο αριθμό Βουλευτών. Και αυτό το θεωρούσε καταστροφή για την ίδια στην περίοδο αυτή του ψυχρού πολέμου.
Η δύναμη του ΑΚΕΛ υπολογιζόταν από τους Βρετανούς μεταξύ 20% και 55%, το ίδιο το ΑΚΕΛ υπολόγιζε σύμφωνα με το «Νέο Δημοκράτη» εκφραστικό του όργανο ότι επηρέαζε το 50% του Κυπριακού λαού.
Η περίοδος της προγραφής του ΑΚΕΛ έγινε όταν άρχισαν ήδη να προχωρούν οι συνομιλίες Μακαρίου – Χάρτινγκ και σύμφωνα με τις Βρετανικές προτάσεις προβλεπόταν η δημιουργία κάποιας Βουλής με αιρετούς αντιπροσώπους. Έτσι ο Χάρτινγκ προχώρησε στην προγραφή του ΑΚΕΛ ώστε να θεωρείται τούτο παράνομο και σε μια ενδεχόμενη συμφωνία να μη μπορεί να κατέλθει στις εκλογές.
Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι η Αγγλική Κυβέρνηση φοβόταν ενδεχόμενη εκδήλωση του ΑΚΕΛ αν όχι υπέρ του αγώνα της ΕΟΚΑ, τουλάχιστον ανοχή από την Αριστερά του αγώνα. Ήδη πολλοί της Αριστεράς παρατάξεως έκαμναν δεύτερες σκέψεις γύρω από τον αγώνα της ΕΟΚΑ που έπαιρνε συνεχώς πιο μαζική μορφή και αποδεικνυόταν ένας πραγματικά αντιαποικιακός – απελευθερωτικός αγώνας».

Στο ανακοινωθέν υπάρχουν και τα εξής χαρακτηριστικά που δίνουν απάντηση από πρώτο χέρι σε διάφορους «ιστορικούς» και μυθιστορηματογράφους:

«Αv και η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ απoκήρυξε σε oρισμέvες περιπτώσεις αvαμφίβoλα για λόγoυς
τακτικής, τη χρησιμoπoίηση της τρoμoκρατίας της άκρας δεξιάς oργάvωσης, η oπoία είvαι γvωστή ως ΕΟΚΑ και η oπoία πρoγράφηκε τov περασμέvo Σεπτέμβριo, oι κoμμoυvιστές και oι συμπαθoύvτες τoυς κoμμoυvιστές, διαδραμάτισαv τo ρόλo τoυς, στηv oχλαγωγία και τηv αvoμία, η oπoία υπήρξε έvα από τα μέσα πoυ χρησιμoπoιήθηκαv από τoυς τρoμoκράτες κατά τηv εκστρατίας τoυς. Οι απεργίες διαμαρτυρίας της 2ας Αυγoύστoυ, της 29ης Σεπτεμβρίoυ, και oι δυo έδωσαv αφoρμή για oχλαγωγία και βία, oργαvώθηκαv από τoυς κoμμoυvιστές σε συvεργασία με εξτρεμιστές της δεξιάς.
Κoμμoυvιστής ήταv τo πρόσωπo πoυ φovεύθηκε από τις δυvάμεις ασφαλείας στη Λεμεσό στις 27 Σεπτεμβρίoυ καθ'ov χρόvo ηγείτo oχλαγωγίας. Είvαι σημαvτικό τo γεγovός ότι η πόλη, όπoυ έλαβαv χώρα oι χειρότερoι και oι πλέov επίμovες oχλαγωγίες και η γεvική αvoμία είvαι η Λεμεσός, τo κoμμoυστικό oχυρό».

Η δήλωση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα αφού αν δεν συναινούσαν το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ καμία παναπεργία και καμία άλλη εκδήλωση δεν θα είχαν επιτυχία.
ΟΙ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Ο Γρίβας και οι κύκλοι της Δεξιάς δεν είδαν με καλό μάτι την ενέργεια των Βρετανών.
Θεωρούσαν ότι η ενέργεια αυτή θα ανέβαζε το ΑΚΕΛ ακόμα περισσότερο στη συνείδηση του λαού.

Έτσι ο Γρίβας φρόντισε να παραποιήσει την πραγματικότητα, γράφοντας ψέματα στα «Απομνημονεύματα» του (σ.73):
Αναφερόμενος στο ποια στελέχη του κόμματος δεν συνελήφθησαν γράφει:

«Άπαντα τα εξ (6) μέλη του καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος – του Πολιτικού Γραφείου – ήτοι Εζεκίας Παπαϊωάννου, Ζιαρτίδης, Φάντης, Παυλάκης, Κατσουρίδης και Σάββας Ιωάννου, παρέμειναν έξω των κρατητηρίων και έδρων «εν παρανομία» .

Βέβαια τα πράγματα και πάλι δεν ήταν ακριβώς έτσι, αφού, τουλάχιστον οι Παπαϊωάννου και Παυλάκης Γεωργίου συνελήφθησαν εκείνο το βράδυ, ενώ ο Σάββας Ιωάννου αν και διέφυγε, συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα. Δεν συνελήφθη ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Ανδρέας Ζιαρτίδης διότι απουσίαζε στο εξωτερικό και ο Γιάννης Κατσουρίδης που διέφυγε τη σύλληψη.

Ο Γρίβας είχε λόγους να γράψει αυτά τα αναληθή. Έπρεπε να στοιχειοθετήσει κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ, ή για να αποτελέσουν τη δικαιολογία για την μετέπειτα επίθεσή του, κατά της Αριστεράς. 

Ωστόσο, ενώ στη σ. 73 γράφει όσα αναφέρθηκαν, στη σ. 97, αναφερόμενος στην απόδραση του Ε. Παπαϊωάννου γράφει:

«Ο Γ. Γραμματεύς του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου, κατά τρόπον παράδοξον και λίαν ύποπτον, εδραπέτευσεν από το Νοσοκομείον. Ο Παπαϊωάννου εκρατείτο μετά των άλλων Ακελικών στελεχών εις Πύλαν, συλληφθείς την 13ην Δεκεμβρίου 1955».

Αυτά σε γενικές γραμμές για ένα σημαντικό γεγονός της σύγχρονης Κυπριακής Ιστορίας που οι αναλαβόντες να μας διδάξουν ιστορία αποκρύβουν επιμελώς για να συντηρούν μια παραποιημένη ιστορία…

22 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Που τα βρίσκεις όλα αυτά τα στοιχεία ρε άνθρωπε μου;

Δεν είχα ιδέα για το θέμα τούτο.

Μάθαμε ακόμα κάτι και απορώ γιατί δεν μάθαμε για αυτο το γεγονος ποτε στα σχολεία μας.

Ζήνωνας είπε...

Αν δεν κάνω λάθος το ΑΚΕΛ κατηγορήθηκε και πιο πριν από τους Άγγλους για ενέργειες ανατροπής του καθεστώτος.

Χαμάλης είπε...

Ήθελα κάποιον να παρουσιάσει τζιαί τα "κατορθώματα" του Λυσσαρίδη τον τζιαιρόν τζιείνον.

νεος ελληνοκυπριος είπε...

Ο Λυσσαρίδης είπαμε, εν η ιερή αγελάδα της κυπριακής πολιτικής...δεν τον πιάννει τίποτε!

Τα σχολεία διδάσκουν την εκδοχή της ΕΟΚΑ για τον απελευθερωτικό, ουσιαστικά δεν γίνεται καμιά κριτική ανάλυση ούτε και παρατίθενται πολλαπλές πηγές στα σχολεία...

Μιχάλη, όλες σου οι αναρτήσεις κτυπούν κέντρο!

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 12/15/2010 10:19 πμ

Τα όποια στοιχεία βρίσκονται παντού αρκεί να ψάξει λίγο κάποιος το πράγμα.

Να λοιπόν που υπάρχει και η άλλη ιστορία, που δεν διδάσκεται στα σχολεία.
Το γιατί είναι ευνόητο.

Μιχάλης είπε...

@ Ζήνωνας 12/15/2010 12:13 μμ

Ναι δίκασαν και καταδίκασαν σε φυλάκιση με καταναγκαστικά έργα τα στελέχη της ΠΣΕ (ΠΕΟ) το 1945 για συνωμοσία.

Μιχάλης είπε...

@ Χαμάλης

Σιγά σιγά και θα βγουν όλα στη φόρα.
Άλλωστε αυτή η υστερική μανία προστασίας του από κάποιους αποσκοπεί στο να μη λεχθεί τίποτε.

Ρώτησα ήδη τον ΕΔΕΚ Η.Β. πού ήταν ο γιατρός τις ημέρες μετά το πραξικόπημα και ακόμα θα απαντήσει.

Μιχάλης είπε...

@ νεος ελληνοκυπριος

Έχεις δίκαιο για τα σχολεία.
Και βεβαίως αυτό περνά ύστερα στη συνείδηση μας ως ιστορία και οποιοσδήποτε προσπαθήσει να πει κάτι διαφορετικό ή καινούριο που να ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ την ιστορία, τον ονομάζουν παραχαράκτη!

Χαίρομαι που οι αναρτήσεις μου προσφέρουν.
Και χαίρομαι διπλά διότι οι διάφοροι παραχαράκτες, όποτε υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία με συγκεκριμένο περιεχόμενο και στοιχεία, εξαφανίζονται...

Anef_Oriwn είπε...

Μιχάλη,

Εξαιρετική η ανάρτηση ΣΟΥ και σημαντικές και καίριες [επί της ουσίας] οι παραπομπές που βάζεις. Σε πολλούς [από τον χώρο της Αριστεράς] σίγουρα είναι γνωστά τα συγκεκριμένα γεγονότα [σε σχέση με την κήρυξη ως παράνομου του ΑΚΕΛ και άλλων οργανώσεων της Αριστεράς] και τη σύλληψη στελεχών του, δεν αποτελούν όμως κομμάτι της επίσημης ιστορίας του τόπου [γιατί βεβαίως δεν βόλευαν τα δεξιά κατεστημένα]. Είναι καιρός πλέον να μιλάμε πιο ανοικτά και πιο συχνά γι’ αυτά τα γεγονότα ...
Ένα άλλο σημαντικό επετειακό γεγονός απ’ εκείνη την εποχή ήταν και η δολοφονία από τους εγγλέζους στες 12 [αν δεν κάμνω λάθος] του Δεκέμβρη του 1957 στο Βαρώσι, του ΑΚΕΛιστή Αργυρού Νικόλα.
Παραθέτω πιο κάτω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Μιχάλη Πουμπουρή “Μέρες Δοκιμασίας” (έκδοση 1993), σε αφήγηση του Σταύρου Κωνσταντίνου, παλιού στελέχους του ΑΚΕΛ:
«… Ήταν Κυριακή 12.12.1957. Τις μέρες εκείνες συζητείτο το Κυπριακό στον ΟΗΕ. Γι’ αυτό η Ε.Ε. ΑΚΕΛ Αμμοχώστου θεώρησε αναγκαία τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης στην πόλη για ενίσχυση των προσπαθειών που γίνονταν από φιλικές χώρες στη Γενική Συνέλευση για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Ο Αργυρός Νικόλα ήταν μέλος της Επιτροπής Πόλης του ΑΚΕΛ και υπεύθυνος της κομματικής οργάνωσης των οικοδόμων που αποτελούσαν το πιο μαζικό και μαχητικό τμήμα των εργαζομένων. Παρά την ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην πόλη η διαδήλωση ήταν μαζική, μαχητική. Σ’ αυτήν συμμετείχαν πάνω από χίλια πρόσωπα.
Όταν πλησίαζε στην περιοχή του Γυμνασίου δέχτηκε επίθεση από αστυνομικούς με αντιδιαδηλωτική εξάρτηση. Τη ίδια στιγμή άγγλος αξιωματικός πυροβόλησε και σκότωσε τον Αργυρό. … Την επόμενη έγινε παναπεργία και χιλιάδες εργαζόμενοι ξεκίνησαν για την Αφάνεια, γενέτειρα του Αργυρού, στην οποία θα γινόταν η κηδεία. Στο τέσσερα μίλι οι Εγγλέζοι έκοψαν το δρόμο και προσπάθησαν να παρεμποδίσουν το λαό να παρευρεθείς την κηδεία.
Παρ’ όλα αυτά, στην Αφάνεια είχαν μαζευτεί ήδη μερικές χιλιάδες που διαδήλωναν με γραπτά και φωναχτά συνθήματα κατά των αποικιστών …».


Με την ευκαιρία αυτής της παρέμβασης μου θέλω να σημειώσω ακόμα δύο πράγματα:
1. Το ένα είναι αυτό που αναφέρει κι ο Μιχάλης στο κείμενο του: Την έκδοση από το ΑΚΕΛ εφημερίδας στην τουρκική γλώσσα – της “Ινκιλαμπσί”…
2. Θα επαναλάβω κι εδώ ένα χρόνιο (δι)ερώτημα μου: Κάποιοι προσπαθούν εδώ και καιρό [αλλά όψιμα] να βκάλουν τζιαι να ΜΑΣ παρουσιάσουν τον Λυσσαρίδη ως αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Κάποιος διαδικτυακός θαμώνας μάλιστα ΜΑΣ είπε ότι «τούτος» υπηρέτησε το 1955-59 κάτω από τα διαταγάς του Γρίβα. Μα καλά, σε τι συνίσταται η δράση και η δραστηριότητα του Λυσσαρίδη κατ’ εκείνη την περίοδο; Πέραν από την ιατρική περίθαλψη που πιθανόν να πρόσφερε ως γιατρός σε αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τι έκαμε ως μέλος της ΕΟΚΑ; Και γιατί ο ίδιος ο Γρίβας ΔΕΝ τον αναφέρει καν στα “Απομνημονεύματα” του;

Ανώνυμος είπε...

την ιστορία την γράφει η άρχουσα τάξη. Και στην Κύπρο αυτό έγινε αυτοί που πήραν την εξουσία οικονομική και πολιτική, έγραψαν και την ιστορία όπως τους βόλευε και άφησαν στο σκοτάδι όσα ήθελαν να κρύψουν. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι άνθρωποι που ψάχνουν για να φέρνουν στην επιφάνεια τις άγνωστες για τους πολλούς πτυχές της ιστορίας και να ενημερώνουν τον κόσμο. Αυτό κάνει και ο Μιχάλης και μπράβο του. όσο για τον Λυσσαρίδη κάποτε θα λυθεί το μυστήριο και κάποιοι που τον έχουν Θεό θα εκπλαγούν. Σταύρος Λ.

Ανώνυμος είπε...

MIXALH GIATI DIAGRAFEIS TA SXOLIA AYTWN POY EXOYN DIAFORETIKH KAI PIO SWSTH APOPSH APO ESENA ?

SE EIXA GIA PIO AKRIBODIKAIO KAI DHMOKRATH !!!!!

H GENIA MAS EN EFKALE FASISTES AKOMH !!!!!

Μιχάλης είπε...

Αν οι ύβρεις είναι διαφορετικοί άποψη τότε δεν είμαι ακριβοδίκαιος ούτε δημοκράτης.

Γι' αυτό και θα σβήνω αισχρές τοποθετήσεις του τύπου ότι ο Γρίβας είχε μονοκύτταρο γιο ή αναφορές στη μάνα του οποιουδήποτε.

Φαίνεται ότι για μερικούς οι λέξεις έχασαν εντελώς το νόημα τους. Εκλαμβάνουν τις ύβρεις ως άποψη.

politispittas είπε...

Με τον Μιχάλη, μπορεί κανείς να διαφωνεί, να συμφωνεί ή και τα δύο ανάλογα το θέμα.

Κανένας με έστω ελάχιστο ήθος και μυαλό, δεν έχει περιθώριο να αμφισβητήσει την αγάπη που τον διακατέχει για την πατρίδα του και την συνεχή έρευνα στην ιστορία της.

Και επιμένω σε αυτόν τον προσδιορισμό, γιατί αν τον διαβάσει κανείς προσεκτικά θα δει πως δεν βλέπει μόνον "αριστερά".

Μιχάλη, εξαίρετη ανάρτηση, για άλλη μια φορά- θα την τυπώσω για καλύτερη ανάγνωση, καθώς όπως ξέρεις η οθόνη ειδικά τέτοια ώρα (6 και 30 απόγευμα) μετά από μία μέρα δουλειάς στον υπολογιστή, με κουράζει.

Μιχάλης είπε...

Γιώργο σε ευχαριστώ από καρδιάς.

Ανώνυμος είπε...

KALES GIORTES ME YGEIA SE OLOUS, EIDIKA STO MIXALH TON PERISTASIAKO FASISTA ME TH MEGALH FLANGA !!!!

8A TA POUME TOY XRONOY AN ESHETE OREKSH.

MIXALH ENA KAKO H PIKROXOLO LOGO SE PRVSOPIKO EPIPEDO DEN AKOUSAME APO SENA KAI EINAI TO MEGALO PARAPONO MAS !!!!!

ΑΙΟΛΟΣ είπε...

http://ignatios100.blogspot.com/

Δομίνικος είπε...

Εξαιρετική ανάρτηση φίλε Μιχάλη.

Όπως πάντα τεκμηριωμένη.

Και όπως πάντα εξαφανισμένοι οι λογής λογής συκοφάντες και παραποιητές της ιστορίας όπως το C.W., ο ΕΔΕΚ Η.Β. και άλλοι ετερόφωτοι.

Πρόσεξα ότι ο ΕΔΚΕ Η.Β. στο ιστολόγιο του σε κατηγορεί για προπαγανδιστή αλλά πέρασαν σχεδόν 10 μέρες και ακόμα δεν απάντησε σε όσα του έγραψες.

Είναι σύμπτωση άραγε ότι δεν σου απαντά ούτε εδώ ούτε στο δικό του;

Θυμούμαι επίσης έντονα δύο παλαιότερες αναρτήσεις σου για τον Λ. Σκαλιστή και την αντίσταση του ΑΚΕΛ στη χούντα που επίσης δεν σχολίασαν τίποτε.

Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν απαντήσεις διότι ως γνωστόν το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Δομίνικος είπε...

Ξέχασα να πω ότι παρακολουθώ το μπλογκ σου από την ημέρα που το άνοιξες αλλά πρώτη φορά κάνω παρέμβαση.

theologos είπε...

Eξαιρετικο αρθρο Μιχαλη.Τεκμειριομενο οπως παντα και ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟ.Τοποθετει τα γεγονοτα στην ιστορικη τους πραγματικοτητα και διαγραφει ανακριβειες και μυθους.Θα ηθελα να σου ζητησω να γραψεις και για την πριν το 55 παρουσια του ΑΚΕΛ στην πολιτικη σκηνη.

αντρος κυπριανου είπε...

το ακελ συνεργαζοταν με τον κατακτητη συνεργαζεται και θα συνεργαζεται μεχρι το πραξικοπημα που θα κανει ο λαος εναντιον του και θα το πνιξει στο αιμα.ψηφιστε ακελ.οι φτωχοι φτωχοτεροι και οι τουρκοι πλουσιοτεροι

Μιχάλης είπε...

Το καταλαβαίνεις ότι γελοιοποιείσαι και δεν τολμάς να γράψεις ούτε το όνομα σου, έτσι;

Μιχάλης είπε...

@ theologos

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια φίλε.

Δυστυχώς καταντήσαμε να αποδεικνύουμε και τα αυτονόητα πλέον.

Η εισήγηση σου είναι αρκετά καλή και πρέπει να σου πω ότι σκέφτηκα να το κάνω. Όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο αλλά για να υπάρχουν και κάποια πράγματα γραμμένα διότι δυστυχώς η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο.