Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Πώς ο Γρίβας ανακηρύχθηκε «άξιος της Πατρίδος»…Μαζεύτηκαν και φέτος στη Λεμεσό κάποιοι για να τιμήσουν τον Γεώργιο Γρίβα, τον
άνθρωπο που ηγήθηκε στρατιωτικά της ΕΟΚΑ και στη συνέχεια της ΕΟΚΑ Β’ με ότι αυτό συνεπάγεται.
Δεν θα μπω σε ανάλυση ούτε για τη μια περίοδο ούτε για την άλλη.
Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις.

Θα σταθώ μόνο σε ένα θέμα που οι οπαδοί του προβάλλουν συνεχώς ως να είναι η αθωωτική περγαμηνή για τον Γρίβα: Το ότι ανακηρύχθηκε «άξιος της πατρίδος» από την Βουλή των Ελλήνων αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, μετά τη λήξη της δράσης της ΕΟΚΑ.

Όμως εκείνο που έχει σημασία να εξετάσουμε είναι γιατί και πώς ο Γρίβας ανακηρύχθηκε άξιος της πατρίδος;
·         Αποφάσισε η Βουλή των Ελλήνων;
·         Αποφάσισε η κυβέρνηση Καραμανλή;
·         Το συνέστησε ο Μακάριος;
·         Το πρότεινε κάποιος άλλος;
·         Ή το ζήτησε ο ίδιος ο Γρίβας;

Η ενημέρωση για τις συμφωνίες

Το παιχνίδι παίχθηκε κατά την ενημέρωση του Γρίβα τόσο από τον Αβέρωφ  όσο και από τον Μακάριο, τον Αζίνα και από άλλους (με μακροσκελείς επιστολές).

Ο Γρίβας ήταν πλήρως ενήμερος για όσα τεκταίνονταν στο Λονδίνο.
Κι αυτό το πιστοποιούν άμεσα εμπλεκόμενοι όπως ο Ευάγγελος Αβέρωφ και ο Ανδρέας Αζίνας.

Απόδειξη αποτελούν και οι καταγραφές του ίδιου του Γρίβα στα «Απομνημονεύματα» του που παραθέτει και την αλληλογραφία με τους προαναφερόμενους.

Είναι αλήθεια ότι ο Γρίβας δεν αντέδρασε αρνητικά στις συμφωνίες αλλά εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις.

Οι αλληλογραφία Ευ. Αβέρωφ – Γρίβα

Όλα ξεκίνησαν με την επιστολή που έστειλε ο Ευ. Αβέρωφ στον Γρίβα στις 18 Φεβρουαρίου 1959.

Σημειώνουμε ότι ως επί τω πλείστον ο Γρίβας δημοσιεύει ολόκληρες τις επιστολές που έλαβε ή που έγραψε.
Την επιστολή Αβέρωφ ο Γρίβας την δημοσιεύει στα «Απομνημονεύματα» του (σελ. 389-390).

Απάντησε στον Έλληνα ΥΠΕΞ στις 22 Φεβρουαρίου 1959 με δική του επιστολή.
Ωστόσο ενώ ο λεπτομερείς – κατά τα άλλα – Γεώργιος Γρίβας παραθέτει ολόκληρη την επιστολή Αβέρωφ, στο βιβλίο του παραθέτει μόνο μία παράγραφο της δικής του επιστολής!Η σχετική αναφορά φαίνεται στη φωτοτυπία που παραθέτω.
Γιατί άραγε ο Γρίβας παραθέτει μόνο μια μικρή παράγραφο;
Μήπως θέλει κάτι να κρύψει;
Η απάντηση είναι πως ναι.

Απαιτεί την ύψιστη Τιμή

Ο Γρίβας, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή στον Αβέρωφ στης 22 Φεβρουαρίου με αρκετές αντιφάσεις.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής όπως την παραθέτει ο ίδιος ο Αβέρωφ στο βιβλίο του «Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών», τόμος Β' σελ. 221-222:

Κύριε 'Υπουργέ,
Επικοινωνούμεν κατόπιν της προς εμέ επιστολής σας της 18/2/1959, δι’ ης μου καθιστάτε γνωστούς τούς λόγους οι όποιοι επέβαλον την υπογραφήν της ελληνοαγγλοτουρκικής συμφωνίας διά την Κύπρον, και εις την όποιαν επιστολήν σας απαντώ.
Είναι αληθές ότι έχω ωρισμένας σοβαράς αντιρρήσεις επί της επιτευχθείσης συμφωνίας, της οποίας ακόμη το πλήρες κείμενον αγνοώ. Διά να κρίνη όμως κανείς αυτήν πρέπει να την συσχετίσει με την διεθνή και κυπριακήν πραγματικότη­τα. Αν κατέχω άριστα την δευτέραν, είμαι όμως ανίδεος της πρώτης, και επομένως η επί της συμφωνίας κρίσις μου δέν  θα ήτο πλήρης και δίκαια. Δεν αποκρύπτω ακόμη ότι έχω σοβαρούς ενδοιασμούς από απόψεως πρακτικής εφαρμογής ενός τόσον πολυπλόκου συστήματος διοικήσεως.
Εγώ έδρασα κυρίως ως στρατιώτης, και ως τοιούτος παρέσχον εις την πολιτικήν ευκαιρίας εκμεταλλεύσεως στρα­τιωτικών αποτελεσμάτων, υπέρ μιας πολιτικής λύσεως. Δεν πρόκειται να ορθωθώ νυν  προ της αποφάσεως της πολιτικής ηγεσίας, διότι το τοιούτον θά εδίχαζε τον Κυπριακόν Λαόν, ίσως δε και ολόκληρον το Έθνος, με αποτελέσματα κατα­στρεπτικά.
θα ήθελα όμως να σάς τονίσω εν σημείον επί του όποιου, εάν δεν δοθή ικανοποιητική λύσις, θα με ηνάγκαζε να δώ­σω την μάχην απλώς  δ ι ά  τ η ν  τ ι μ ή ν  τ ω ν  ό π λ ω ν. Και τούτο είναι τόσον ή γενική αμνηστία, όσον και η μη κακομεταχείρισις και κατεξευτελισμός υπό των Αγγλικών αρχών των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Αναμένω συνεπώς την σχε­τικήν δήλωσιν του Κυβερνήτου διά να καθορίσω την στάσιν μου.

Τέλος, εν ζήτημα καθαρώς προσωπικόν: Όταν ανέλαβα τον αγώνα, δεν απέβλεψα εις ηθικάς αμοιβάς αλλά απλώς εις την εκπλήρωσιν ενός επιτακτικού καθήκοντος. Εις τον τύπον αναγιγνώσκω διαφόρους διαφόρους ηθικάς αμοιβάς, αί οποίαι θα ήτο δυνατόν να μου απονεμηθούν. Δηλώ ειλικρινά ότι το τοιούτον με λυπεί, διότι με καταρρίπτει εις το επίπεδον ατόμου το όποιον ηγωνίσθη διά να διακριθή και να γίνεται θόρυβος πέριξ του ονόματος του.

Η επιθυμία μου, να παραμείνω οίος ε ί μ α ι  σήμερον και οίος ήμην πριν αναλάβω τον  αγώνα, ένας αφανής αγωνιστής της ελευθερίας και τίποτε άλλο.
Η μόνη ηθική αμοιβή για μένα είναι μία: Η αναγνώρισις υφ’ όλων, η ενσυνείδητος, και όχι στα χαρτιά, ότι  ε φ ά ν η ν  ά ξ ι ­ο ς  τ η ς  Π α τ ρ ί δ ο ς.
Με μίαν τοιαύτην αναγνώρισιν θα αποσυρθώ, ικανοποιημένος, εις τον ιδιωτικόν μου βίον, χωρίς να αναμειχθώ ούτε εις την πολιτικήν ούτε εις την δημοσί­αν ζωήν, είτε εν Κύπρο είτε εν Ελλάδι.
Δεχθείτε, Κύριε Υπουργέ, μαζί με τας ευχαριστίας μου διά την ενημέρωσίν μου και την έκφρασιν της απείρου προς υμάς εκτιμήσεως.
L
22.2.1959

Όπως διαπιστώνουμε, ο Γρίβας δηλώνει επί προσωπικού ότι έκαμε το καθήκον του ως απλώς στρατιώτης και δεν ζητά ηθικές αμοιβές διότι αυτό τον ρίχνει στο επίπεδο ατόμου που αγωνίστηκε για να διακριθεί και να γίνει θόρυβος γύρω από το όνομα του!

Προκαλεί γέλιο η αναφορά του ότι επιθυμεί να παραμείνει όπως ήταν πριν αναλάβει τον αγώνα, δηλαδή ένας αφανής αγωνιστής!

Γιατί προκαλεί γέλιο;
Διότι αμέσως μετά ζητά την ύψιστη τιμή, να ανακηρυχθεί άξιος της πατρίδας:
«Η αναγνώρισις υφ’ όλων, η ενσυνείδητος, και όχι στα χαρτιά, ότι  ε φ ά ν η ν  ά ξ ι ­ο ς  τ η ς  Π α τ ρ ί δ ο ς».

Προσέξετε, δεν αποζητά μόνο μια τιμητική διάκριση. Απαιτεί συγκεκριμένη τιμή η οποία θα αναγνωριστεί από όλους και συνειδητά!
Όχι στα χαρτιά!!!

Λέει όμως και ψέματα.
Ενώ είχε ήδη αποφασίσει (Βλ. Α. Αζίνα “50 χρόνια σιωπής”) ότι θα πολιτευθεί, διαβεβαίωνε ότι με την τιμή που θα του κάνουν θα μείνει ικανοποιημένος και δεν θα αναμιχθεί στην πολιτική.
Αλλά δυστυχώς για την Κύπρο δεν τήρησε την δέσμευση του.

Έτσι, λοιπόν, εξεβίασε την ανακήρυξη του σε «άξιον τέκνον της πατρίδος» ο Γρίβας.
Συναισθανόμενος τα αποτελέσματα της δράσης του ως αρχηγός της Χ αλλά και αργότερα της ΕΟΚΑ, τα εγκλήματα στα οποία προέβη, ήθελε μια ηθική κατοχύρωση.

Και οι εν Ελλάδι, προκειμένου να αγοράσουν τον μπελά, του έκαναν την χάρη.

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά…


63 σχόλια:

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Θελω να μου απαντησης ευθεως.

Θεωρης οτι ο Γιβας οργανωσε τρομοκρατικη οργανωση;

Πηγες ποτε να δεις που εμενε οταν καποιοι ηταν ικανοποιημενοι υπο τους Εγγλεζους;

Σκεφτηκες ποτε οτι ηταν ο νουμερο ενα καταζητουμενος απο τους Εγγλεζους,και η ΖΩΗ του ηταν συνεχως υπο κινδυνο;

Διαβασες ποτε τα απομνημονευματα,το χρονικο,κατι αλλο για την ΕΟΚΑ ή εστω χθες την συνεντευξη του Γ. Ματση χωρις προκαταληψη;Και ακομα κατι.
Και παλι δεν μου απαντας στην ερωτηση μου στην προηγουμενη αναρτηση.

Πως γινετε οι τομεαρχες να εδιναν πληροφοριες προς εγκριση για εκτελεσεις στον Γριβα αλλα αυτος να οργανωσε το λεγομενο κτυπημα στην αριστερα.
Πως γινετε απο το κρυσφηγετο χωρις να γνωριζει προσωπα και καταστασεις να αποφασισε τις συγκεκριμενες εκτελεσεις;


Ειναι ή οχι συγκεκριμενοι οι τομεαρχες;

"Οι περιπτώσεις είναι συγκεκριμένες. Και αφορούν συγκεκριμένους τομείς, τομεάρχες και αγωνιστές. Όχι όλους."

"Οι δολοφονίες δεν έγιναν μόνο σε συγκεκριμένους τομείς. Μια ματιά στις περιπτώσεις θα σε πείσει για τούτο."

Αν στεκει το πρωτο που μου ειπες,σε ρωτω ποιοι ειναι οι συγκεκριμενοι τομεαρχες και πως ο Γριβας φταιει για τις εκτελεσεις,αν στεκει το δευτερο τοτε ολοι οι τομεαρχες μαζι και γνωστοι ηταν κοινοι δολοφονοι.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Σημειώνω εξαρχής ότι δεν είπες λέξη για το περιεχόμενο της αυτής της ανάρτησης.

Φίλε Πάμπο, οι απαντήσεις μου θεωρώ ότι είναι σαφής.

Την ερώτηση σου την απάντησα με ερώτηση (δύο φορές μάλιστα) την οποία αποφεύγεις να σχολιάσεις. Και επιμένω ότι τα όσα παράθεσα απαντούν στα ερωτήματα σου, ότι δηλαδή με την γραφίδα και του ίδιου του Γρίβα καταρρίπτονται τα περί μη ύπαρξης σχεδίου.
Επιμένεις να μην το σχολιάζεις. Δικαίωμα σου.

Ξέρεις ότι εγώ δεν παίζω με τις λέξεις.
Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν χρεώνονται όλοι οι τομεάρχες και όλοι οι αγωνιστές τις δολοφονίες.

Όταν ρωτούσες γιατί έγιναν οι δολοφονίες σε συγκεκριμένους τομείς, φέροντας ως παράδειγμα τη διπλή δολοφονία της 21ης Ιανουαρίου σου απάντησα ότι οι δολοφονίες δεν έγιναν σε συγκεκριμένους τομείς, εκλαμβάνοντας προφανώς λάθος την ερώτηση σου. Κατάλαβα ότι με ρωτούσες αν έγιναν σε συγκεκριμένους τομείς συγκεκριμένης επαρχίας.
Και η απάντηση μου αυτό αφορούσε, δεν έγιναν σε μία μόνο επαρχία.
Απολογούμαι για το λάθος.
Σημειώνω όμως ότι οι περισσότερες έγιναν στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στην ερώτηση σου αν θεωρώ την ΕΟΚΑ ως τρομοκρατική οργάνωση θα πω ξεκάθαρα τα εξής:
Η ΕΟΚΑ ήταν μια επαναστατική οργάνωση η οποία ναι, χρησιμοποίησε και τρομοκρατικές μεθόδους, όπως χρησιμοποιούν όλα αυτού του τύπου τα κινήματα.

Τι εννοείς με την ερώτηση : «Πηγες ποτε να δεις που εμενε οταν καποιοι ηταν ικανοποιημενοι υπο τους Εγγλεζους;».
Ποιους εννοείς;

Είναι αστείο να με ρωτά αν διάβασα ποτέ τα απομνημονεύματα, το χρονικό και κάτι άλλο για την ΕΟΚΑ και μάλιστα χωρίς προκατάληψη.
Και το ρωτάς αυτό τη στιγμή που στα κείμενα μου βάζω συνέχεια αναφορές και από τα δύο αλλά και από το Ημερολόγιο, το οποίο σχεδόν κανένας δεν αναφέρει.

Έχω την άποψη ότι εσύ δεν έχεις διαβάσει όσα διάβασα εγώ για την ΕΟΚΑ και όσα έψαξα.

Θεωρώ φίλε μου ότι η προκατάληψη δεν είναι εμένα που διακατέχει.

Και σημειώνω ότι για την σημερινή ανάρτηση δεν είπες τίποτε και διερωτώμαι γιατί;
Τουλάχιστον ότι γράφω επικαλούμαι στοιχεία, δεν κάνω υποθέσεις.

Αλαβρός Ταξίαρχος είπε...

Μιχάλη έχω δύο απορίες.
Ήταν όντως ο Γρίβας ο υπ' αριθμόν ένα καταζητούμενος των Άγγλων; Απ' ότι θυμούμαι (τζαι ίσως κάμνω λάθος) ο υπ' αριθμόν ένα κατα τη διάρκεια του αγώνα ήταν ο Αυξεντίου.

Επίσης πού μπορώ να έβρω τα Απομνημονεύματα τζαι το Ημερολόγιο του γρίβα;

zakos είπε...

http://monosandalonefeloma.blogspot.com/2011/07/blog-post_15.html

ΛΟΥΚΑΣ είπε...

ΦΙΛΕ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ(ΒΛΕΠΕ ΓΡΙΒΑΣ - ΧΙΤΕΣ) ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΗ ΤΟΝ ΚΑΝΑΜΕ ΗΡΩΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ακούετε συχνά το επιχείρημα ότι ο Γρίβας τιμάτε για τον αγώνα του 55-59, αγώνας που διαχωρίζεται από την δράση του εναντίων της δημοκρατίας μετέπειτα.

Η πρώτη προσβολή εναντίων αυτού του επιχειρήματος είναι ότι η ιστορία κρίνει ολοκληρωμένα.

Η δεύτερη και σημαντικότερη προσβολή είναι ότι ο αγώνας του 55-59 είναι το σημαντικότερο και καθοριστικότερο λάθος της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου.

Έσυρε με τη βία την Κύπρο στις ενδονατοικές συγκρούσεις μεσούσης του ψυχρού πολέμου και της περιόδου της στρατοκρατίας και των δικτατορίων.

Εκείνοι που θέλουν να βλέπουν το 55-59 σαν ένα αντι-αποικοιακό αγώνα είναι αυτοί που είναι πολύ περήφανοι να αντιληφθούν/παραδεχθούν τα δικά τους (δικά μας) λάθη.

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ εξυπηρέτησε πλήρως τα συμφέροντα της Αγγλίας στην περιοχή και τα εξυπηρετεί μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά την διπλωματική και πολιτική υπεροχή των Βρετανών στη διαχείρηση τέτοιων καταστάσεων.

UU είπε...

Για μένα ο Γρίβας ήταν ένας αισχρός συνομώτης που έζησε την πιο πολλή ζωή του κρυβόμενος στο σκοτάδι. Τις ελάχιστες φορές που βγήκε στο φως να μετρήσει τις δυνάμεις του επί ίσοις όροις εξευτελίστηκε.
Αλλά,
την καταστροφή του λού της Κύπρου την χρεώνεται ο Μακάριος. Αυτός έφερε τον Γρίβα στην Κύπρο, αυτός αποφάσισε τον ένοπλο αγώνα, αυτός έσυρε τον εθνικιστικό χορό, αυτός αυτός αυτός. Ο Γρίβας ήταν απλώς το όπλο με το οποίο θα έκανε το παιχνίδι του χωρίς να βάψει τα χέρια του με αίμα.
Πιστεύω ότι ο λαός της Κύπρου τελείωσε από την 1η του Απρίλη 1955. Όλα όσα ακολούθησαν είναι οι σπασμοί του σώματος πριν επέλθει ο θάνατος.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Δεν αναφερομαι στην αναρτηση σου γιατι την θεωρω το λιγοτερο ατυχες.

Μετα το περας του αγωνα που ο ιδιος ο Γριβας οργανωσε εξ ολοκληρου, ο Μακαριος βρεθηκε η αυτου μεγαλειωτης της Κυπρου ,ο Γιωρκατζης -Παπαδοπουλος και λοιποι, αφεντες,το ΑΚΕΛ του"μαυρο στον Μακαριο" συνεργαζομενο με τον "επιορκο" μονο για την εξουσια.
Και στην Ελλαδα ο Αβερωφ,καλοπιανε τον Γριβα.
Ο Γριβας ζητησε και πηρε το λιγοτερο,μην ξεχνας ποιος ηταν,ηταν ο αρχηγος Διγενης,ο θρυλικος αρχηγος Διγενης,οτι ζητουσε θα το επερνε.
Ξερεις ομως σημερα καμια οικογενοια Γριβα να στεκει και να εχει περιουσια;
Αντιθετως υπαρχουν πλουσιες οικογενοιες Γιωρκατζιδων,Κατσουρηδιων και λοιπων που μας πινουν το αιμα,γιαυτο λιγος σεβασμος δεν βλαπτει.

Οι ερωτησεις φιλε δεν απαντουντε με ερωτησεις αυτο ειναι προπαγανδιστικη τακτικη,οι ερωτησεις απαντουντε ευθεως.

Πως γινετε οι τομεαρχες να εδιναν πληροφοριες προς εγκριση για εκτελεσεις στον Γριβα αλλα αυτος να οργανωσε το λεγομενο κτυπημα στην αριστερα.
Πως γινετε απο το κρυσφηγετο χωρις να γνωριζει προσωπα και καταστασεις να αποφασισε τις συγκεκριμενες εκτελεσεις;


Αυτοι που ηταν ικανοποιημενοι υπο τον Αγγλικο ζυγο ηταν αυτοι που ενω οι Αγγλοι ελεγαν ξεκαθαρα οτι δεν τιθετε θεμα η Κυπρος να ειναι ποτε ελευθερη ,αυτοι εθελοτυφλουσαν και αντιταχθηκαν στον αγωνα,αν και εγω ειμε σιγουρος οτι ρολο επαιξε το ποιος ηγητω του αγωνα και θα εκλεβε την δοξα-ψηφους-εξουσια στο νεο ελευθερο κρατος,κατι που ο Γριβας αρνηθηκε.

Δηλαδη αυτα που αποκομησες απο το χρονικο τα απομνημονευματα και το ημερολογιο ειναι αυτα που γραφεις για τον Γριβα;
Δεν ειδες τιποτε αλλο;
Ε φιλε αν δεν ειδες τοτε ειναι φως φαναρι οτι διαβαζεις προκατελειμενος,διαβαζεις μονο και μονο για να βρεις κατι κακο.


ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

προς ανωνυμο,UU,και λοιπους.

Αφου οι Αγγλοι βολευονταν γιατι εφεραν τον Χαρτινγκ,γιατι επικυρηξαν τον Γριβα για μισο εκατομυριο,γιατι ο Χαρτινγκ εκλιπαρουσε τον Ματση να λυσουν το θεμα Κυπριακο και να του προδωσει τον αρχηγο,γιατι εξαγορασαν συνηδησεις με παμπολλα λεφτα,γιατι απαγχονισαν ιδιως τον Παλλικαριδη παρα την εντονη επιθεση που δεχθηκαν απο εξω,γιατι,γιατι,γιατι,χιλιαδες γιατι.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί οι Εγγλέζοι, Ανόρθωση, παίζουν την πολιτική σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι μαθηματικά η πολιτική που 1+1 κάνουν 2. Στην πολιτική ένα γεγονός και άλλο ένα γεγονός έχουν πολλαπλές ερμηνείες και σημμασίες.

Ενίσχυσαν και χρησιμοποίησαν την αντιπαράθεση τους με την ΕΟΚΑ για να διχάσουν το κυπριακό Λαό σε εθνικόφρωνες και κομμουνιστές, σε Έλληνες και Τούρκους.

Ήξεραν πολύ καλά ότι ο Γρίβας και η ελληνοκυπριακή δεξιά με τον Μακάριο θα ήθελαν δια πυρός και σιδήρου να επιβληθούν πολιτικά σε μια Κύπρο στην οποία θα άφηναν εν τέλη σε αυτοδιάθεση.

Ήξεραν ότι η βία των όπλων θα δημιουργήσει βία και συγκρούσεις. Ήξεραν ότι θα δωθούν δικαιώματα στην Τουρκία για επέμβαση. Ήξεραν για τους τουρκοκύπριους εθνικιστές.

Η επικύρηξη του Γρίβα, ο Χάρτιγκ, ο Παλληκαρίδης, ο πόλεμος εναντίων της ΕΟΚΑ και συμπληρώνων οι επικουρικοί, η στήριξη της ΤΜΤ έγιναν γιατί έπρεπε να γίνουν για να κρυφτούν οι προθέσεις και για να συμπληρωθεί το σχέδιο.

Αφού εσύ μέχρι σήμερα πιστεύεις ότι ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ ήταν ο διάολος των Εγγλέζων και μέχρι σήμερα δεν βλέπεις κριτικά την ιστορία.

Οι Εγγλέζοι έτσι και αλλιώς αργά η γρήγορα θα έδιναν αυτοδιάθεση και αν ήθελαν αργά η γρήγορα τσάκιζαν και την ΕΟΚΑ (απλά πατούσαν την Ελλάδα που ανάπνεε με αγγλοαμερικάνο πνεύμονα στο λαιμό).

Κριτική στην ιστορία και στην πολιτική σημαίνει να αναγνωρίζεις τις πολλαπλές ερμηνείες των γεγονότων.

Όπως υπάρχει η δική σου ερμηνεία, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες όπως αυτή που σου παραθέσαν οι ανώνυμοι πιο πάνω. Ο νικητής του παιχνιδιού είναι αυτός που παίζει με κάθε ερμηνεία ταυτόχρονα. Αυτοί είναι οι Εγγλέζοι.

Έπαιξαν και με την ερμηνεία του αντι-αποικοιακού αγώνα, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν τους εθνικιστές και από τις δύο πλευρές για να έχουν μετέπειτα ωφέλη.

Αυτό είναι και η αχίλλειος πτέρνα του εθνικισμού. Η μονολιθική ερμηνεία που γίνεται εργαλείο στα χέρια των συμφερόντων.

Παίζουν ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό και εσύ ο Πάμπος ο Ανορθωσιάτης να χάνεσαι μέσα στες ερμηνείες των γεγονότων και μέχρι σήμερα να εξυπηρετείς τα συμφέροντά τους.

Αν ευθύς εξ αρχής καταλαβαίναμε αυτό το παιχνίδι η Κύπρος θα βρισκόταν σε πολύ διαφορετική μοίρα σήμερα. Και μάλιστα θα ήταν και οι Εγγλέζοι ευχαριστημένοι.

** Ένα σύγχρονο παράδειγμα πολυεπίπεδης πολιτικής είναι η στήριξη της Αλ Κάιντα και των φονταμενταλιστών από τους δυτικούς στην αραβική άνοιξη και στον εμφύλιο της Συρίας.

Ανώνυμος είπε...

Συνέχεια στο πιο πάνω...

Εκείνο που φοβόντουσαν οι Εγγλέζοι ήταν ένας πραγματικός αντι-αποικοιακός αγώνας που θα ακολουθούσε άλλα αντι-ιμπεριαλιστικά κινήματα της εποχής με διεθνή και πολλαπλή πολιτική στήριξη.

Ένα αγώνα που θα προέβλεπε τις βασικές επιδιώξεις των Εγγλέζων στην περιοχή.

Γι αυτό επέλεξαν να συγκρουστούν με τον εθνικισμό αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουν το εθνικιστικό δίπολο Ελλάδας/Τουρκίας στην Κύπρο.

Η σύγκρουσή τους μαζί με τον εθνικισμό θα δημιουργούσε αντισυσπείρωση των Κυπρίων βία και εσωτερικές συγκρούσεις.

Όπερ και εγένετω. Η συνέχεια γνωστή. Έλληνες Τούρκοι, Μακαριακοί Γριβικοί. Χούντα πραξικόπημα, εισβολή κατοχή.

Η συνταγή πέτυχε.

Απλά ενίσχυσαν την αυταρχικότητα και το φανατισμό του εθνικισμού.

Μιχάλης είπε...

@ Αλαβρός Ταξίαρχος

Έχεις δίκαιο, ο πρώτος επικηρυγμένος ήταν ο Αυξεντίου, 1η Απριλίου 1955.
Αφού οι Άγγλοι (λέμε τώρα) δεν ήξεραν ποιος ήταν ο αρχηγός πώς θα τον επικήρυσσαν;


Τα απομνημονεύματα μπορείς να τα βρεις από μεγάλα βιβλιοπωλεία, τους Συνδέσμους Αγωνιστών και το βιβλιοπωλείο ΜΑΜ στη Λευκωσία.
Το Ημερολόγιο δεν νομίζω να το βρεις. Ρώτα όμως.

Μιχάλης είπε...

@ zakos

Τα βιβλία του Κακουλλή είναι πολύ καλά, αν και όπως του είπα, σε κάποια σημεία καταφεύγει και σε υπερβολές.

Μιχάλης είπε...

@ ΛΟΥΚΑΣ

Είναι το σύνδρομο του ελληνισμού φίλε…

Μιχάλης είπε...

Ανώνυμος 1/27/2014 9:32 μ.μ.

Αν και συμφωνώ μαζί σου θα έλεγα ότι το αν η ΕΟΚΑ ήταν ή όχι το σημαντικότερο και καθοριστικότερο λάθος της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, είναι θέμα οπτικής και άποψης.
Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου.

Το παράδοξο είναι αυτό που επισημαίνεις, ότι κρίνουμε την ιστορία αποσπασματικά και έξω από τις συνθήκες μέσα στις οποίες έγιναν.
Κι αυτό είναι το τραγικό λάθος στην Κύπρο.

Και κυρίως, αποφεύγουμε επιμελώς να δούμε λάθη και παραλείψεις. Γι’ αυτό και τα επαναλαμβάνουμε.

Μιχάλης είπε...

@ UU

Σεβαστή η άποψη σου.
Ναι ο Μακάριος φέρει μεγάλη ευθύνη για όσα έγιναν τη δεκαετία του 50.
Όμως αυτό δεν απαλλάσσει τον Γρίβα από τις δικές του ευθύνες.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Καταρχήν μη θυμώνεις, διάλογο κάνουμε.

Εξήγησε μου γιατί είναι ατυχής η ανάρτηση.
Δεν είναι δικό μου το κείμενο, είναι εκεί η επιστολή του ίδιου του Γρίβα.

Η ουσία της ανάρτησης είναι ότι ο Γρίβας ζήτησε και πήρε αυτό που πήρε, δεν του το έδωσαν επειδή το ήθελαν.
Κι αυτό το σημειώνεις κι εσύ.
Άρα πού είναι το ατυχές;

Τα υπόλοιπα που γράφεις είναι εκ του περισσού.

Λες ότι οι ερωτήσεις δεν απαντούνται με ερωτήσεις.
Φαίνεται ότι ως Έλλην δεν γνωρίζεις την πασίγνωστη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη.

Επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα σου έχουν απαντηθεί από την άποψη ότι έχουμε τις ΓΡΑΠΤΕΣ αναφορές του Γρίβα για σχέδιο εξόντωσης του ΑΚΕΛ.
Αυτό παραδέχονται και οι πιο στενοί του συνεργάτες, Αζίνας, Μακάριος, Σπ. Παπαγεωργίου.
Τους αμφισβητείς;
Αμφισβητείς τα ίδια τα γραπτά του Γρίβα;
Αν δεν θέλεις να τα βλέπεις αυτά είναι δικό σου θέμα.

Κάποιοι τομεάρχες εκμεταλλεύτηκαν τις προθέσεις του Γρίβα και του έδιναν λανθασμένες πληροφορίες όχι μόνο για αριστερούς αλλά ακόμα και για δεξιούς.
Και από τη στιγμή που ως αρχηγός έδινε την έγκριση του, η ευθύνη πηγαίνει πρώτα και κύρια πάνω του.
Άλλωστε ο Παπαφώτης δήλωσε κάποτε ότι η ΕΟΚΑ είχε πολύ αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών που κατέληγε στον Γρίβα.

Είσαι σε λάθος πορεία αν νομίζεις ότι ο μόνος αγώνας που έγινε στην Κύπρο ήταν η ΕΟΚΑ.
Η ΕΟΚΑ ήταν η μόνη ένοπλη προσπάθεια. Υπήρχαν και οι πολιτικοί αγώνες, γι’ αυτό και υπήρχε η αντίθεση στον ένοπλο.
Τα είπαμε πολλές φορές. Όσοι εναντιώθηκαν στον ένοπλο δεν σημαίνει ότι ήταν εναντίον της ένωσης.

Το δεύτερο μεγάλο λάθος που κάνεις (και όχι μόνο εσύ) είναι η θεωρία ότι το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε στον ένοπλο διότι αρχηγός ήταν ο Γρίβας.
Μα αφού λέτε ότι κανένας δεν ήξερε ποιος ήταν ο Διγενής, ούτε οι Άγγλοι.
Πώς ήταν δυνατόν να ξέρει το ΑΚΕΛ;
Κάπου υπάρχει μια αντίφαση εδώ.

Εκείνος που φοβόταν την κλοπή της δόξας ήταν ο Γρίβας.
Με ρώτησες ότι δεν διάβασα τα απομνημονεύματα του. Μάλλον εσύ δεν τα διάβασες. Αν τα διάβαζες, όπως και το Ημερολόγιο του, δεν θα έλεγες κάτι τέτοιο.

Δεν είναι αυτά που αποκόμισα από τη μελέτη των βιβλίων του Γρίβα. Είναι ΚΑΙ αυτά που εσύ κάνεις πως δεν τα βλέπεις.
Άρα η μομφή επιστρέφει σε σένα.

Ανώνυμος είπε...

Δύο παρατηρήσεις από μένα.

Πρώτο, θεωρώ ότι ο Μιχάλης παρανόησε τα "«Η αναγνώρισις υφ’ όλων, η ενσυνείδητος, και όχι στα χαρτιά, ότι ε φ ά ν η ν ά ξ ι ­ο ς τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς»." υποβαθμίζοντας την φράση "όχι στα χαρτιά".

Δεύτερο, η κάθοδος του Γ. Γρίβα μετά το '60 δεν ήταν μυστική αλλά με τις ευλογίες του Μακαρίου για να αντιμετωπίσει (εγώ λέγω να εξαφανίσει) την ΤΚ ανταρσία που ο ίδιος ο Μακάριος προκάλεσε. Η διάσπαση Μακαρίου - Γρίβα ήταν μεταγενέστερη, μετά που ο Μακάριος τα θαλάσσωσε όχι μόνο με τους ΤΚ αλλά και με την Ελλάδα και τον Γ. Παπανδρέου.

ΣΦ

Μιχάλης είπε...

@ ΣΦ

Ο Γρίβας ήρθε στην Κύπρο το 1964 ως αρχηγός της ΑΣΔΑΚ με τη συγκατάθεση του Μακαρίου.

Οι διαφορές τους δεν ήταν μεταγενέστερες.
Διαφορές είχαν από το 1952-53, σε ορισμένα θέματα παρέμειναν μέχρι το τέλος του αγώνα.
Σημείωσε ότι στις 7 Οκτωβρίου 1959 είχαν συναντηθεί στη Ρόδο για να συζητήσουν τις διαφορές τους.
Ο Γρίβας εκδηλώθηκε εναντίον των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου.

Ανώνυμος είπε...

@ Μιχάλης

Είπε γνώστης της συνάντησης της Ρόδου, που έγινε με τη βοήθεια του Σωκράτη Ηλιάδη. Οι διαφορές τους όμως δεν ήταν τόσες όσες να υπάρχει ρήξη στα κοινά σχέδια τους ενάντια στους ΤΚ και στον διαμοιρασμό των "λαφύρων". Εξάλλου, όπως έθεσα και πριν, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά το '64 και τα τσούγκρισαν μετά που και οι δύο έγιναν περισσότερο παρανοϊκοί απ' ότι ήταν (οδηγούμενοι τις περισσότερες φορές από τις υπέρμετρες προσωπικές τους φιλοδοξίες).

Με δύο λόγια, αυτό που θέλω να πω, ότι για ότι κακό μας βρήκε, είναι και οι δύο συνυπεύθυνοι, και δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Γ. Γρίβα ως σαν ο Μακάριος να μην υπήρξε και το αντίθετο.

Επίσης, όπως ανάφερα και σε άλλες αναρτήσεις μου, μερίδιο τεράστιο έχει και το ΑΚΕΛ γιατί ενώ είχε λαικό έρεισμα δεν έγινε ρυθμιστής της κατάστασης αλλά ακολουθητής των "παιχνιδιών" που παίχθηκαν σε βάρος της Κύπρου.

Μέχρι το 1967, το ΑΚΕΛ ήταν υπέρ της Ένωσης!!!

Όλοι έχουν ευθύνες Μιχάλη, και να σταματήσουμε να βλέπουμε αποσπασματικά τα πράγματα.

ΣΦ

Anef_Oriwn είπε...

Δεν είναι στις προθέσεις μου να εμβαθύνω στη συζήτηση... Παρεμβαίνω εξ αφορμής της τοποθέτησης του σχολιογράφου με τα αρχικά ΣΦ ότι «... μερίδιο τεράστιο έχει και το ΑΚΕΛ γιατί ενώ είχε λαικό έρεισμα δεν έγινε ρυθμιστής της κατάστασης αλλά ακολουθητής των “παιχνιδιών” που παίχθηκαν σε βάρος της Κύπρου»... Αυτή η τοποθέτηση είναι, κατά τη γνώμη μου και απλοϊκή αλλά και αφοριστική... Προσωπικά διερωτούμαι: Ποιο ήταν [κυρίως ποσοτικά] το «λαϊκό έρεισμα» του ΑΚΕΛ αμέσως μετά την ανεξαρτησία και με την ΕΟΚΑΐτικη Δεξιά να έχει την απόλυτη εξουσία [και την εκτελεστική και τη νομοθετική και τη δικαστική] και πώς μπορούσε να γίνει «ρυθμιστής της κατάστασης»; Έτσι, απλώς με μια απόφαση του, ή του προσφέρθηκε και το απόρριψε;
[Με τα πιο πάνω ΔΕΝ θέλω μα πω ότι η πολιτική της Ένωσης που ακολουθούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά την Ανεξαρτησία ήταν ορθή]...

Ανώνυμος είπε...

@ Anef_Oriwn

δεν μπορούν να εξαχθούν πραγματικά συμπεράσματα για την ποσοτική δύναμη του κάθε κόμματος, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ, γιατί τις δεκαετίες του '60 και '70 δεν υπήρξαν πραγματικές ή ελεύθερες εκλογές (με παραδοχές δημόσια, σε μεταγενέστερο στάδιο, τόσο του Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη όσο και του Πάτροκλου Σταύρου, αλλά και άλλων δημοσίων προσώπων, ότι ο Μακάριος ουσιαστικά έλεγχε ακόμα και τη σύνθεση της Βουλής).

Εντούτοις, μπορούμε να συμπεράνουμε για την τότε δύναμη του ΑΚΕΛ από δύο κύριους παράγοντες / δεδομένα: τα υψηλά ποσοστά του στις εκλογές του '80 και '90 αλλά κυρίως ότι ο περισσότερος κόσμος στην Κύπρο τότε (ειδικά το '60) ήταν της εργατιάς και της γεωργίας. Η αστική τάξη άργησε να σχηματιστεί.

Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το ΑΚΕΛ είχε λαϊκό έρεισμα τότε (όπως και σήμερα).

Τωρά αν ότι στη νομή της εξουσίας από τον Μακάριο ήταν ο "φτωχός συγγενής" είναι άλλο θέμα.

Γεγονός παραμένει ότι το ΑΚΕΛ, το '60 και μετά είχε εγκλωβιστεί στα επικίνδυνα μονοπάτια του Μακαρίου.

Μετά τις πρώτες εκλογές, το ΑΚΕΛ απλώς ακολουθούσε τον Μακάριο αντί να τον ελέγξει και να ρυθμίσει την κατάσταση σε μια πιο ορθρολογιστική προσέγγιση.

Για να το θέσω αλλιώτικα, και όσο απλά μπορώ: το ΑΚΕΛ θα μπορούσε να ήταν ο τρίτος πόλος. Αυτόν τον ρόλο δεν το διαδραμάτησε, και αυτόν ήταν σε βάρος της Κύπρου.

ΣΦ

Ανώνυμος είπε...

και κάτι ακόμα.

Τα αριστερά κινήματα είναι εκ της φύσεως τους επαναστατικά.

Το ΑΚΕΛ ποιά επανάσταση έκαμε?

Αναγνωρίζω κάποιες ενέργειες μελών του ΑΚΕΛ, αλλά αυτές ήταν ατομικές (και μάλιστα αυτοί που τόλμησαν διαγράθηκαν από το ΑΚΕΛ, π.χ. Αδάμαντος).

Δεν μπορούσε το ΑΚΕΛ να πεί, σε Μακάριο και Γρίβα (και των αντίστοιχων όμορων δυνάμεων τους), "κύριοι ως εδώ, οδηγείτε την Κύπρο στον όλεθρο" και να καλέσει από τον απλό τον κόσμο σε επανάσταση ή έστω σε λαϊκές κινητοποιήσεις?

ΣΦ

Anef_Oriwn είπε...

ΣΦ,

Το θέμα που θέτεις είναι τεράστιο, πολύπτυχο και πολύπλοκο και γι’ αυτό δεν μπορούμε να ξεμπερδεύομε μ’ ένα «το ΑΚΕΛ θα μπορούσε...». Το ζήτημα θα προσπαθήσω να το επεξεργαστώ και να το αναλύσω τις προσεχείς μέρες σε ειδική ανάρτηση στο Blog μου. Και πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνουμε πρώτα και κύρια υπ’ όψη τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της τότε εποχής... Σκοπός μου δεν είναι να δικαιολογήσω και να απαλλάξω το ΑΚΕΛ από τις όποιες ευθύνες του [τις οποίες στο κάτω – κάτω αναγνωρίζει], αλλά να δείξω ότι τα πράματα δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε, συνήθως εκ των υστερών... Άσε που ρητορικό ερώτημα ΣΟΥ «δεν μπορούσε το ΑΚΕΛ [...] να καλέσει τον απλό τον κόσμο σε επανάσταση ή έστω σε λαϊκές κινητοποιήσεις», είναι μ’ όλο το σεβασμό αφελές...
Κι έτσι ως παράδειγμα από την παγκόσμιο ιστορία να κάνω μια σύντομη αναφορά στα δραματικά γεγονότα της Ινδονησίας του 1965 - 1966. Στην Ινδονησία, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε τρία εκατομμύρια μέλη και ήταν το τρίτο τότε σε μέγεθος στον κόσμο μετά από κομμουνιστικά κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας. Ήταν μάλιστα ένα κόμμα με εμπειρία ένοπλου αγώνα. Όμως το κόμμα δέχτηκε τέτοια λυσσώδη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων κομμουνιστών˙ ορισμένες πηγές μιλάνε για πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Θεωρω την αναρτηση ατυχες γιατι απλα ξεχνας ,διαγραφεις καταστασεις που αυτος ο ανθρωπος εζησε εκεινα τα 4 χρονια.
Και ξαναλεω ζητησε και πηρε το λιγοτερο,και ξαναρωτω, πηρε υλικα αγαθα,χρημα,θεση στη νεοσυστατη δημοκρατια;

Γνωριζω την μαιευτικη μεθοδο οπως και την ειρωνια.

Σχεδιο εξοντωσεις μπορει να χαρακτηριστει και το κινημα των αγανακτισμενων,αυτο δεν σημαινει πως περιειχε δολοφονιες.

Οι προθεσεις του Γριβα ηταν να προστατεψει τον αγωνα απο καθε λογης προδοτη ,απλα επρεπε να εκτελουντε,τωρα αν καποιοι το εκμεταλευτηκαν ειναι αλλου παπα ευαγγελιο και δεν φανερωνει σχεδιο εξοντωσης της αριστερας,καπου μας τα μασας.

Ελα Μιχαλη ηταν δυνατο να γνωριζε ο Ζαχαριαδης τον αρχηγο και να μην το ηξεραν στο ΑΚΕΛ;
Αφου επαγρυπνουσαν απο τοτε.

Λες οτι αποκομησες ΚΑΙ αυτα που δεν βλεπω απο τα γραπτα του Γριβα,τα αλλα ποια ειναι;

Ανώνυμος είπε...

ΣΦ

Εν εβαρεθήκετε τούτη την ανούσια "εξ αριστερών" κριτική ενάντια στο ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ εξέφρασε πολλές φορές τις ανησυχίες του και για την ΕΟΚΑ και για την ΕΟΚΑ Β.

Μέχρι σήμερα εκφράζει ανησυχίες και προειδοποιεί, πχ για τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει η αλλαγή βάσης των συνομιλιών στο κυπριακό.

Τα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις ποια ήταν;

Πόσοι αθώοι χαρακτηρίστηκαν προδότες και εκτελέστηκαν και στην περίοδο της ΕΟΚΑ και στην περίοδο του πραξικοπήματος;

Πόσοι αδικήθηκαν κατάφορα από το κράτος/παρακράτος του 60;

Ακόμα και σήμερα που το ΑΚΕΛ ανέλαβε την κυβέρνηση. Πόσο άδικο πόλεμο δέχτηκε θεσμικά και κοινωνικά;
Πόσες άδικες κατηγορίες και πόσες αμαρτίες άλλων προσπάθησαν να του φορτώσουν;

Ακριβώς γιατί δεν ήθελαν η αριστερά να αναπτύξει τα γερά λαικά ερείσματα.

Ενώ έχει η αριστερά τρόπους να αναπτύξει πραγματική κοινωνική δράση δεν το κάνει για σκοπούς εθνικής συμφιλίωσης.

Η αριστερά στην Κύπρο θα μπορούσε να πάρει τα όπλα. Θα μπορούσε να διεκδικήσει επί ίσης όροις μερίδιο στην πίττα.

Δεν το έκανε. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για εμφύλιο και διχασμένη είναια ακόμα πιο ευάλωτη στους ξένους.

Αυτή είναι η επανάσταση που διδάσκει η αριστερά της Κύπρου. Να είσαι δυνατός ακόμα και αν σε χτυπούν. Αυτή είναι σωστή υπεύθυνη στάση κάποιου που νοιάζεται για αυτό τον τόπο.

Η δεξιά πάντα χτυπούσε στο ψαχνό χωρίς να ενδιαφέρεται για το μέλλον.

Θα γυρίσει ο τροχός; Κανένας δεν ξέρει. Αν ελπίσουμε ότι θα γυρίσει όμως γιατί τα πράγματα θα είναι αλλιώς.

Thrasys είπε...

Αν και έχω ορκιστεί να μην ξαναγράψω τίποτα στο ιστολόγιο σου, εντούτοις θέλω να μας εξηγήσεις (αν βεβαίως θέλεις και μπορείς)

1)Ο Αζίνας ήταν ή δεν ήταν ΚΛΕΦΤΗΣ; Και αν ήταν (που ήταν) ειναι ποτέ δυνατόν να τον εμπιστεφτούμε σε κάτι; Κλέφτης μιαν κλέφτης πάντα
2)Ο γριβας αναγνωρίστηκε απο την Κυπριακή βουλή συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ "ως αξιον τέκνον" το 73 μετα θάνατον Να΄θ ή Οχι; Αν ΝΑΙ γιατί;
3) Τέλος θα ήθελα να μας πείς ποιά βιβλία ή πηγές χρησιμοποιείς για να κατηγορείς τον Γρίβα και τον αγώνα του 55 59

pluton είπε...

Μη πιάνετε ρε τον Διγενή στο στόμα σας, ή αν τον πιάνετε πλύντε το τουλάχιστον, εδώ στα ξένα που είμαι και κλαδεύω ελιές, έβλεπα το κανάλι της Τρίπολης χτες με μια ιταλική διασκευή (εξωραϊσμένη) της εκτέλεσης του Τσε.

Τι έκανε ο Τσε σε σχέση με τον Γρίβα; Μόλις πήγε στην Ν Αμερική τον παγίδεψαν και τον έπιασαν σαν λαγό, ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ της γης είναι ο Ημέτερος Διγενής 40.000 Άγγλοι κομάντος η ιντελιτσενς σέρβις, η ΜΙΤ, η CIA, οι Γάλλοι, και οι Ισραηλινοί, τον έψαχναν και δεν τον έβρισκαν για μισή δεκαετία.

ΛΙΓΟ ΣΕΒΑΣΜΟ μωρε προς την δόξα της ιστορίας σας. Εδώ άλλοι φτιάχνουν ψεύτικους ήρωες και εσείς πάτε να μηδενίσετε Εβερέστεια μεγέθη;

Μιχάλης είπε...

@ ΣΦ

Φίλε μου ίσως δεν είσαι καλά πληροφορημένος για τις σχέσεις Γρίβα – Μακαρίου.
Αν δεν ήταν σε ρήξη δεν θα χρειαζόταν η συνάντηση.

Προσωπικά ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι ο Μακάριος ήταν αμέτοχος ευθυνών.
Πρώτος εγώ τον στιγμάτισα και από αυτό το μπλογκ ως υπεύθυνο για όσα έγιναν συνεπεία της αρχικής του αψυχολόγητης απόφασης να ιδρύσει την ΕΟΚΑ και εκ δευτέρου να ορίσει τον Γρίβα ως στρατιωτικό αρχηγό.

Ο Γρίβας δεν «βλάστησε» μόνος του στην υπόθεση.
Όμως θεωρώ λάθος να εξισώνεται η δράση του Μακαρίου με αυτήν του Γρίβα.
Ο Μακάριος ήταν εξαρχής εναντίον της αιματοχυσίας αλλά αναγκάστηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις του Γρίβα, αυτό ας μην το ξεχνούμε.

Σε ότι αφορά το ΑΚΕΛ θα συμφωνήσω με τον Άνευ.
Ποτέ δεν ισχυρίστηκα προσωπικά ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει ευθύνες.
Εκείνο που δεν δέχομαι είναι την εξίσωση και κυρίως την ισοπεδωτική.
Είναι και αντιϊστορική είναι και αντιεπιστημονική.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 1

Κατανοώ το σκεπτικό σου και την προσπάθεια να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα.
Τι σημασία έχει αν έζησε 4 χρόνια σε κρησφύγετα κλπ.
Δεν είναι αυτό που συζητούμε.
Συζητούμε την συγκεκριμένη επιστολή του.

Και έχω την εντύπωση εσύ διαγράφεις πράγματα και καταστάσεις.
Λες ότι ζήτησε και πήρε.
Δεν είναι έτσι. Και αφού ξέρεις να διαβάζεις σωστά όπως λες, φαντάζομαι θα διαπίστωσες τον εκβιασμό του αλλά και την απαίτηση που για μένα ερμηνεύεται.

Πρόσεξε τις εξής αναφορές:
«Όταν ανέλαβα τον αγώνα, δεν απέβλεψα εις ηθικάς αμοιβάς αλλά απλώς εις την εκπλήρωσιν ενός επιτακτικού καθήκοντος. Εις τον τύπον αναγιγνώσκω διαφόρους διαφόρους ηθικάς αμοιβάς, αί οποίαι θα ήτο δυνατόν να μου απονεμηθούν. Δηλώ ειλικρινά ότι το τοιούτον με λυπεί, διότι με καταρρίπτει εις το επίπεδον ατόμου το όποιον ηγωνίσθη διά να διακριθή και να γίνεται θόρυβος πέριξ του ονόματος του.
Η επιθυμία μου, να παραμείνω οίος ε ί μ α ι σήμερον και οίος ήμην πριν αναλάβω τον αγώνα, ένας αφανής αγωνιστής της ελευθερίας και τίποτε άλλο.».

Τι λέει ο άνθρωπος;
Α) Ότι δεν επιδίωξε ηθικές αμοιβές (εδώ λέει ψέματα διότι στα γραπτά του είναι διάχυτη η αγωνία ότι κάποιοι θα του κλέψουν τη δόξα).
Β) Λυπάται γιατί στον τύπο γράφουν για διάφορες τιμές που θα του απονεμηθούν και ότι αυτά του καταρρίπτουν το επίπεδο σαν άτομο.
Γ) Επιθυμία του είναι να μείνει όπως είναι σήμερα και όπως ήταν πριν ξεκινήσει τον αγώνα.

Και αμέσως στην επόμενη γραμμή ζητά την ΎΨΙΣΤΗ τιμή:
«Η μόνη ηθική αμοιβή για μένα είναι μία: Η αναγνώρισις υφ’ όλων, η ενσυνείδητος, και όχι στα χαρτιά, ότι ε φ ά ν η ν ά ξ ι ο ς τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς».

Αν αυτό λέγεται συνέπεια, τότε εγώ είμαι αστροναύτης.
Και σημειώνω και την υπόσχεση ότι θα αποσυρθεί στο σπίτι του, κάτι που δεν τήρησε.
Και θα ξέρεις φαντάζομαι ότι η πρώτη ενέργεια του όταν πήγε στην Ελλάδα ήταν αν ετοιμάσει πραξικόπημα εναντίον του Καραμανλή.
Άρα φίλε δεν είμαι εγώ που παραγνωρίζω πράγματα και καταστάσεις.
Ίσως να συνυπολογίζω πράγματα και καταστάσεις που εσύ και άλλοι παραβλέπετε λες και δεν υπάρχουν.

Κατά συνέπεια η ανάρτηση μου κάθε άλλο παρά ατυχής μπορεί να χαρακτηριστεί.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 2

Είμαι σίγουρος ότι κατανοείς πλήρως τι σημαίνει η αναφορά Γρίβα για σχέδιο εξόντωσης.
Κυρίως όταν απαντά στις σφοδρές επικρίσεις για τις επιθέσεις εναντίον αριστερών.
Σημειώνω ξανά ότι οι επικρίσεις και η απάντηση του έγιναν μετά τη διπλή δολοφονία Πέτρου και Ττοφαρή.
Αν δεν θέλεις να το βλέπεις έτσι, δικαίωμα σου.


Στο θέμα του αν γνώριζε το ΑΚΕΛ για τον Γρίβα είμαι κάθετος.
Έχουμε δύο θέματα:
1α) Ο ίδιος ο Γρίβας παραδέχεται ότι οι Άγγλοι γνώριζαν για το ότι ήταν στην Κύπρο από το φθινόπωρο του 54.
1β) Ο Παύλος Στόκκος πιστοποιεί ότι οι Άγγλοι γνώριζαν.

Από την άλλη ισχυρίζεστε ότι ο Ζαχαριάδης αποκάλυψε την ταυτότητα του.
Εγώ διαφωνώ, διαβάζοντας την ομιλία Ζαχαριάδη. Είναι έμμεση η αναφορά το στον Γρίβα και όχι άμεση. Μάλιστα λέει για διεύθυνση του αγώνα από την Αθήνα και όχι στην Κύπρο.

Όμως πώς εξηγείς το γεγονός ότι ενώ γνώριζε δήθεν το ΑΚΕΛ, γνώριζαν οι Άγγλοι (αυτό είναι διπλά πιστοποιημένο) ισχυρίζεται τον Μάρτιο ότι οι άγγλοι αναζητούν «τις οι ο Διγενής;»
Για εξήγησε μου το να δούμε.

Μιχάλης είπε...

@ Thrasys

Φίλε μου μπορεί να σε κατηγορήσουν για… επίορκο επειδή πάτησες τον όρκο σου.

Απαντώ στα ερωτήματα σου:
1) Εντελώς αυθαίρετο το συμπέρασμα σου για τον Αζίνα. Ότι γράφει και ότι λέει το τεκμηριώνει με έγγραφα.
Αλλά αν ισχύει ο αφορισμός σου, τότε ένας δολοφόνος είναι πάντοτε δολοφόνος; Και αναφέρομαι στον Γρίβα που από το 1943 και μετά είχε επιδώσεις στις δολοφονίες.
Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής σκέψης.
2) Έχεις απόλυτο λάθος για το ότι ο Γρίβας αναγνωρίστηκε ομόφωνα (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ) ως άξιος της ιδιαιτέρας αυτού πατρίδος από την Κυπριακή Βουλή.
Υπήρξαν 6 αποχές από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ.
3) Αν διάβαζες ή έδινες σημασία σε ότι γράφω, θα καταλάβαινες και ποιες είναι οι κυριότερες πηγές μου.
I. Απομνημονεύματα Γρίβα.
II. Χρονικό Γρίβα.
III. Ο ανταρτοπόλεμος στην Κύπρο (του Γρίβα).
IV. Το Ημερολόγιο του Γρίβα.
V. Κυπριακή Θύελλα Σπ. Παπαγεωργίου.
VI. Αρχείο Παρανόμων εγγράφων ΕΟΚΑ, Σπ. Παπαγεωργίου.
VII. Από την ΕΟΚΑ στην ΕΟΚΑ Β, Σπ. Παπαγεωργίου.
VIII. Βιογραφία Γρίβα Λ. Λεωνίδου.
IX. Αρχείο Παν. Παπαδημήτρη.
X. Ιστορία του Κυπριακού Γ. Λάμπρου.

Και άλλα.
Βλέπεις ότι όλοι οι συγγραφείς είναι καραμπινάτοι κομμουνιστές.

Ελπίζω να σε ξαναδούμε.

Μιχάλης είπε...

@ pluton

Συνέχισε να κλαδεύεις ελιές στα ξένα πούσε.
Ο σεβασμός στην ιστορία δεν κτίζεται με μύθους αλλά με βάση την αλήθεια.

Α, περιμένω ακόμα τους πραγματικούς λόγους της δολοφονίας των Πέτρου και Ττοφαρή.
Πρόσεξε όμως τι θα σου πουν εκεί στο ΚΕΑ και η ιστοσελίδα του Παπαφώτη.
Κρύβουν παγίδες…

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Καμια σημασια δεν εχει αν καποιος εζησε τεσσερα χρονια κυνηγημενος σε κρυσφηγετα,οργανωνωντας ενα αγωνα για το μεγαλυτερο αγαθο του ανθρωπου την ελαυθερια και στο τελος ζητα μια ηθικη αμοιβη,και μην το προσπερνας ετσι απλα,ηθικη και οχι αλλου ειδους αμοιβη,και ενσυνηδητω,και οχι στα χαρτια,στη συνηδηση και οχι με παρασημα τιμες ,υπουργιλικια,κτλ.


Σχεδιο εξοντωσης με μηδαμινο ποσοστο αριστερων εναντι δεξιων εκτελεσθεντων,με τον Γριβα να λαμβανει πληροφοριες απο τομεαρχες και πληροφοριοδοτες και υστερα να πραττει δεν κολλα ,δεν γινεται,δεν εξηγειτε πως να το κανουμε.

Το πιο πιθανο ειναι ο Γριβας τον Μαρτιο να μην γνωριζε οτι οι Αγγλοι και η αριστερα γνωριζαν ποιος ειναι,αλλωστε ο Ζαχαριαδης τον Απριλιο εκανε την αποκαλυψη.

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ είπε...

Ρε Ανορθοσιάτη μα πάσκεις να μας πελλάνεις; Πότε μίλησε ο Ζαχαριάδης και πότε παραδέχεται ο Γρίβας πως ξέρουν οι Άγγλοι πως είναι στην Κύπρο; Και την ΕΟΚΑβ από κρησφύγετο την καθοδηγούσε για να πετύχει την διπλή ένωση, διχοτόμιση.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αγαπητέ μου Πάμπο έχει όλο το δικαίωμα να εμμένεις στις απόψεις σου.
Όπως είναι και δικαίωμα σου να μην θέλεις να παραδεχθείς ορισμένα πράγματα.
Δεν έχεις όμως σωστό να μου αποδίδεις πράγματα που δεν λέω.

Σε καμιά περίπτωση είπα ότι δεν έχει καμία σημασία αν κάποιες έζησε τέσσερα χρόνια σε κρησφύγετα κλπ.
Αυτό είναι δικό σου αυθαίρετο συμπέρασμα.

Εγώ δεν προσπερνώ τίποτε. Αυτό μάλλον για σένα ισχύει.

Προσπέρασες αυτό που σου είπα ότι φοβόταν ότι θα του κλέψουν τη δόξα.
Προσπερνάς το ότι θεωρούσε τον εαυτό του σωτήρα του έθνους και περίπου ότι ήταν σταλμένος από το θεό για να κάνει όσα έκανε.
Διεκδίκησε πολιτικό ρόλο με αποτέλεσμα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις να πάθει πανωλεθρία.
Σε προηγούμενο σχόλιο μου είπες ότι δεν διάβασα τα απομνημονεύματα.
Φαίνεται ότι αυτό ισχύει για σένα.

Μου κάνει επίσης εντύπωση το ότι θεωρείς ότι η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση είναι μια απλή ηθική αναγνώριση!
Μην ξεχνάς ότι μόνο ένας είχε πάρει μέχρι τότε αυτή την τιμή, ο Κολοκτρώνης.
Αν αυτό είναι ασήμαντο ή ελάχιστη αναγνώριση, τότε σίγουρα δεν έχεις συναίσθηση για ποιο πράγμα μιλούμε.

Επιμένεις και στο θέμα της εξόντωσης να προσπερνάς την χρονική στιγμή που έδωσε την συγκεκριμένη απάντηση την οποία ανάφερα.
Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, όπως θέλεις να τα θεωρείς.

Στέκεσαι μόνο στο θέμα των εκτελέσεων.
Παραγνωρίζεις (ίσως και να μην γνωρίζεις) ότι δεν ήταν μόνο οι δολοφονίες αλλά και άλλες ενέργειες. Απειλητικές επιστολές, προπηλακισμοί, κακοποιήσεις, παρενοχλήσεις και ασφαλώς όλη εκείνη η εκστρατεία που είχε και ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ χαρακτήρα.
Προσπέρασες εκείνο που σου είπα για την έκδοση φυλλαδίων με καθαρά αντικομμουνιστικό περιεχόμενο σε ιδεολογικό επίπεδο. Δηλαδή με αναφορές στον κομουνισμό, στον Μαρξ κλπ.

Προσπερνάς, διότι ίσως να μην το γνωρίζεις ότι έγραφε πως ο ένοπλος αγώνας εξασθένησε τελείως του κομουνιστές. Γιατί το γράφει άραγε αυτός.
Στο πρόλογο του Χρονικού καυχέται ότι όταν τέλειωσε ο αγώνας ο κομουνισμός στην Κύπρο ήταν στο 8-10% ενώ μετά την ανεξαρτησία με ευθύνη του Μακαρίου έφτασε το 40-42%.
Όλα αυτά και πολλά άλλα δεν τα λαμβάνεις υπόψη στις αναλύσεις σου.

Στο θέμα της γνώσης της ταυτότητας του και πάλι παραγνωρίζεις συγκεκριμένα πράγματα και μιλάς με υποθέσεις.
Με άλλα λόγια λες ότι τον Μάρτιο πιθανόν να μην γνώριζε ότι οι Άγγλοι και η αριστερά γνώριζαν.
Εδώ έχω ευθύνη εγώ διότι έκανα λάθος στον μήνα. Δεν είναι Μάρτιος αλλά Ιούνιος.
Γράφει ο ίδιος στις 2 Ιουνίου: «Αι αρχαί δεν φαίνεται να αντελήφθησαν ακόμα την ενταύθα παρουσίαν μου και αναζητούν τις είναι ο Διγενής».

Και όπως λες κι εσύ η δήθεν αποκάλυψη Ζαχαριάδη έγινε τον Απρίλιο. Άρα γνώριζε την αναφορά Ζαχαριάδη. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ με τον Ζαχαριάδη. Ή δεν είπε εκείνα που του αποδίδετε είτε οι Άγγλοι δεν τον έλαβαν υπόψη.

Και σε θυμίζω ξανά ότι προσπέρασες τις αναφορές του ίδιου ότι γνώριζαν ότι ήταν στην Κύπρο από το φθινόπωρο του 1954.

Άρα φίλε μου, πριν με κατηγορήσεις ελαφρά τη καρδία ότι προσπερνώ πράγματα και καταστάσεις, δεν πρώτα στον εαυτό σου.

Ο υποφαινόμενος δεν προσπερνά τίποτε.
Και το εξωφρενικό είναι ότι προσπαθείς να ανατρέψεις πράγματα που τα παραδέχεται ο ίδιο, με άλλα λόγια αμφισβητείς τον ίδιο άνθρωπο που προσπαθείς να υπερασπιστείς.
Σκέψου το αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Ρε Ανόρθωση

Άφηστους ρομαντισμούς και μίλα με επιχειρήματα και τεκμήρια.

Η ΕΟΚΑ εν ιστορικό γεγονός.

Δεν είναι ούτε λοούθκια της νύχτας του καλοτζιαιρκού, ούτε θεική αποκάλυψη...

pluton είπε...

Που να τους ξέρω εγώ βρε Μιχάλη για τους λόγους διάβασα αυτά που έγραψες εσύ και ο Παπαφώτης και έβγαλα τα συμπεράσματά μου, για τον άλλο τον Μ Πέτρου έχει γράψει τίποτα ο Παπαφώτης;

Καλό είναι να γνωρίζεις και τις δύο πλευρές για να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα.

Να είσαι καλα.

pluton είπε...

Συνέλληνες σας συνιστώ να ακούτε τον ραδιοσταθμό της Κωνσταντινούπολης, έχει πολύ όμορφη Ελληνική μουσική...

http://radio.ihotispolis.com/alpharhochiiotakappaeta-sigmaepsilonlambdaiotadeltaalpha.html

pluton είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
pluton είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
pluton είπε...

Επειδή ξέρω ότι υπάρχουν Αρμένιοι στην Κύπρο ΜΑΣ (θύματα του τουρκικού ιμπεριαλισμού και της τουρκικής βαρβαρότητας).

Αυτή την στιγμή υπάρχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο περί πολέμου Αρμενίας και Αζέρων στο Νακγόρνο-Καραμπάχ

http://kostasxan.blogspot.gr/2014/01/blog-post_966.html

Οι Έλληνες δεν μπορεί παρά να σταθούμε δίπλα στους Αρμένηδες.

pluton είπε...

Mήπως μετά τη Συρία και την Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Δύση χτυπάνε τη Ρωσία και στον Καύκασο;

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Να σου απαντησω και σ αυτα.

Ποιος να του εκλεβε και ποια δοξα;
Μετα το 60 ο Μακαριος ηταν αυτο που παντα επιδιωκε και ο Γριβας ενας αφανης ηρωας, η δοξα για αυτον ηταν η ηθικη αμοιβη που ζητησε,το λιγοτερο.
Αλλωστε οπως ειπε και πιο πανω ο φιλος Θρασυς,με εκατο τοις εκατο ψηφους του απονεμηθει η ιδια τιμη απο την Κυπριακη βουλη το 73,γιατι και η αποχη του ΑΚΕΛ δεν ηταν αρνητικη ψηφος.

Το στρατηγικο του μυαλο δεν το αμφισβητησε και το παραδεχτηκαν πολλοι ακομη και εχθροι,τωρα αν ηταν σωτηρας του εθνους ειναι στην κριση του καθενος.

Δεν ειπα οτι δεν διαβασες τα απομνημονευματα,ξερω οτι τα διαβασες, και το χρονικο και ολα και μεσα απ ολα πηρες μονο τα κακα σημεια.

Ειναι μονο ηθικη διακριση,ειναι οντως μεγαλη,ειναι ομως υλικη;Και δεν μου απαντησες τι υλικο αγαθο-διακριση-θεση πηρε ως αρχηγος της ΕΟΚΑ,και μιλουμε για το 60,με τα δεδομενα εκεινης της εποχης.
Και τον Κολοκοτρωνη προδοτη τον ειπαν.

Πες μου ρε φιλε αφου εισε ερευνητης,για παραδειγμα στις εκτελεσεις Πετρου-Τοφαρη ποιος εδωσε την πληροφορια,τι πληροφορια ηταν ,και γιατι εκτελεστηκαν και αν η απαντηση ειναι οτι δεν υπηρχαν στοιχεια και οντως δεν ηταν προδοτες τοτε ποιος φταει αυτος που εωσε λαθος πληροφορια η ο Γριβας που ενεκρινε την εκτελεση αφου ειχε υπ οψη λαθος πληροφοριες;
Ακομη ομως και ετσι δεν καταλαμβαινω πως υπαρχει οργανωμενο σχεδιο.

Αντιθεση στον αγωνα ,παρεμποδιση αγωνιστων,υποτιμηση,καμπανες,συγκρουσεις εναντιων της ΕΟΚΑ απο αριστερους εχεις υπ οψη.
Ειπαμε η σκληρη πτερυγα πηρε το μυνημα,βαρελωτοι-τραμπουκοι-ψευτοδιγενηδες,τα αλλα ηταν απλα πολιτικη.

Τα φυλλαδια με αντικουμμουνιστικο χαρακτηρα εβγαιναν απο τον ανθρωπο που το ΑΚΕΛ πριν μια δεκαετια εβγαλε στην εξουσια.(οχι για ηθικη ικανοποιηση αλλα για υπουργικη,καρεκλικη,μιζαδικη και αλλες αμοιβες)
Και τι να ηταν τα φυλλαδια ,κουμμουνιστικα,για ενωση με την μητερα Σ.Ενωση,ο απατρις κουμμουνισμος δεν μπορουσε να συνηφαστει με τα δεδομενα της εποχης,για αυτο τον λογο κατηγορει τον Μακαριο(στο χρονικο)για την ανοδο του κουμμουνισμου,αντικουμμουνιστης ηταν.

Η αναφορα "ο ψευτοδιγενηε του Γριβα " οτι και να θελεις να πιστεψεις εμπλεκει αμεσα τον Γριβα με την ΕΟΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ρε Πλούτωνα κοντά φουστάνια ταιριάζουν του γάτου;

Ανώνυμος είπε...

Ωφείλω να πω ότι η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενημερωτική. Εύγε Μιχάλη Μιχαήλ.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Φοβόταν πολλούς ότι θα του πάρουν τη δόξα. Πριν ακόμα αρχίσει ο αγώνας. Φοβόταν κυρίως τους αδελφούς Λοϊζίδη και κάποιους «εν Ελλάδι», όπως ο ίδιος γράφει.

Όπως ανάφερα και στο προηγούμενο σχόλιο μου, δεν διαβάζω επιλεκτικά. Διαβάζω συνολικά. Και επειδή εδώ δεν κρίνουμε το σύνολο του έργου του αλλά συγκριμένες πτυχές, χρησιμοποιώ τις δικές του αναφορές.
Πάλι καλά που κάνεις λόγο για κακά σημεία.

Για την συγκεκριμένη τιμή ήμουν ξεκάθαρος, δεν είναι μια απλή, ούτε απλώς μεγάλη. Είναι η μεγαλύτερη του ελληνικού κράτους.
Δεν ξέρω αν συνεπαγόταν οποιεσδήποτε υλικές απολαύσεις. Δεν είναι αυτό που σχολιάζω και ούτε με απασχολεί.
Αλλά σε ρωτώ, μήπως αυτός ο τίτλος δεν άξιζε π.χ. στον Αυξεντίου ή σε άλλους που υπέστησαν τα πάνδεινα και δεν ήταν απλώς κρυμμένοι σε ένα κρησφύγετο; (Κι αυτό μην το εκλάβεις ως υποτίμηση, μιλώ για τις συνθήκες που έζησαν).

Σε ότι αφορά το ποιος έδωσε τις πληροφορίες για τον Πέτρου και Ττοφαρή δεν είναι γνωστό.
Οι ίδιοι οι αγωνιστές λένε ότι η δολοφονία τους ήταν τυχαίο γεγονός.
Υπάρχουν όμως πολλά αλλά και αντιφάσεις.
Π.χ. όταν ρώτησαν τον Πέτρου αν είναι ο υπεύθυνος της ΠΕΟ και όταν πήραν καταφατική απάντηση αμέσως τον πυροβόλησαν, σημαίνει ότι ήξεραν ποιον είχαν μπροστά τους.
Τι κλίμα που δημιούργησε ο Γρίβας εναντίον του ΑΚΕΛ επέτρεπε τα πάντα, ακόμα και ακραίες καταστάσεις. Και κάποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν.
Λες ότι δεν καταλαβαίνεις πώς υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο.
Μα το περί οργανωμένου σχεδίου δεν το είπα εγώ. Ούτε είναι δικός μου ισχυρισμός. Το έγραψε ο ίδιος. Και σημειώνω ξανά αυτό που κάνεις συνέχεια γαργάρα, έγραφε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει το όλον σχέδιον.

Και πρόσεξε τώρα τι γίνεται: προσπερνάς σαφέστατα δεδομένα τα οποία είναι και καταγραμμένα και παραδεχτά ακόμα και από συνεργάτες του.
Την ίδια ώρα αποδέχεσαι ως γεγονότα κάποιες φήμες που κυκλοφορούσαν τότε όπως π.χ. παρεμπόδιση αγωνιστών(!) κλπ.
Δεν νομίζεις ότι κάποιος θα έπρεπε να ήταν βλάκας να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης οπλισμένων;

Η αντίθεση στην ένοπλη μορφή αγώνα αποτελούσε προδοσία; Δεν το κατάλαβα τούτο.
Και επειδή επαναλαμβάνεις τα περί βαρελόττων κλπ, αυτό λέχθηκε τις πρώτες μέρες και μετά σταμάτησε. Μην έχεις την εντύπωση ότι συνεχίστηκε για 4 χρόνια. Υπάρχει μάλιστα και η γραπτή αναφορά του Μάρτη του 57, ότι ήταν λανθασμένοι οι χαρακτηρισμοί.
Και σου το είπα ξανά αλλά και πάλι το προσπέρασες, η στάση του ΑΚΕΛ μετά το 55 ήταν υποβοηθητική με πολιτικά μέσα. Διαδηλώσεις, απεργίες, υποστήριξη προς τους αγωνιστές που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο κ.α.
Αλλά και η βοήθεια για μεταφορές όπλων, φυλλαδίων κλπ. Και είναι εκεί που ανάφερα και την αναφορά του Σαμψών για τον Γ. Κατσουρίδη, τη στιγμή που ο Γρίβας τον είχε συνεχώς στο στόχαστρο του.

Ποιες είναι οι συγκρούσεις εναντίον της ΕΟΚΑ στις οποίες αναφέρεσαι;

Όσον αφορά τα φυλλάδια ναι, υπεύθυνος για την έκδοση τους και την εκστρατεία εναντίον του ΑΚΕΛ ήταν ο «Δευκαλίων» Τάσσος Παπαδόπουλος.
Όμως αυτός δεν ενεργούσε μόνος του. Ήταν επικεφαλής ομάδας και είχε άμεση συνεννόηση με τον Γρίβα.
Και όπως τονίζουν οι συνεργάτες του, τίποτε δεν γινόταν χωρίς τη δική του έγκριση. Έτσι τουλάχιστον λένε, εκτός κι αν λένε ψέματα.

Η απάντηση σου για την αντικομουνιστική εκστρατεία δεν με ικανοποεί.
Υποτίθεται ότι επιμένουν μέχρι σήμερα ότι η ΕΟΚΑ δεν έκανε αντικομουνιστικό αγώνα αλλά μόνο εθνικό.
Συγνώμη αλλά το σημείο με τα φυλλάδια διατύπωσε το καλύτερα, δεν βγάζω νόημα.

Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η αναφορά Ζαχαριάδη σε ψευτοδιγενή ΤΟΥ Γρίβα αλλά και ολόκληρο το κείμενο δεν είναι άμεση αναφορά στον Γρίβα.

Αλλά γιατί και πάλι στέκεσαι εδώ και όχι στις αναφορές ότι οι Άγγλοι ήξεραν από το φθινόπωρο ότι ο Γρίβας ήταν στην Κύπρο;
Γιατί όλοι το προσπερνάτε αυτό το σημείο;
Και δεν μου εξήγησες, αν ισχύει ότι ο Ζαχαριάδης έδωσε το όνομα, πώς έγραφε τον Ιούνιο ότι οι Άγγλοι ψάχνουν ακόμα να βρουν ποιος είναι ο Διγενής. Κάτι κάπου δεν πάει καλά εδώ.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Μιχάλη και Άνευ,

Δεν αποδέχουμε τις άκρως επεικιείς για το Ακελ προσεγγίσεις σας.

«Η στάση ενός πολιτικού κόμματος απέναντι στα λάθη του είναι ένα από τα σπουδαιότερα και ασφαλέστερα κριτήρια για τη σοβαρότητα του κόμματος και για την εκπλήρωση στην πράξη από μέρους του των υποχρεώσεών του απέναντι στην τάξη του και στις εργαζόμενες μάζες. Να αναγνωρίζει ανοιχτά το λάθος του, να βρίσκει τις αιτίες του, να αναλύει την κατάσταση που το γέννησε, να εξετάζει προσεχτικά τα μέσα για τη διόρθωσή του – αυτό είναι το γνώρισμα ενός σοβαρού κόμματος, αυτό θα πει εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, αυτό θα πει διαπαιδαγώγηση της τάξης του και, έπειτα, και της μάζας». Λένιν

Τετοιος απολογισμός και αυτοκριτική δεν έγινε ποτέ από το Ακελ για τα λάθη και παραλείψεις του στις κρίσιμες δεκαετίες του 50, 60 και 70: πόλεμος σε διορατικούς ανθρώπους όπως Σέρβα, Αδάμαντος και άλλων, υπέρ της Ένωσης μέχρι το 67, υποστήριξη Μακαρίου (που ως θέμα ιδεολογίας και μόνο δεν έπρεπε να υπάρχει σύνταξη με έναν της εκκλησίας, το λιγότερο).

ΣΦ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Αρα το συμπερασμα σου ειναι οτι ο Γριβας ηρθε στην Κυπρο επιδιωκοντας την δοξα,οργανωνοντας τον αγωνα με κινδυνο την ζωη του.

Προφανως και η ΗΘΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ δεν συνεπαγοταν με υλικες απολαυσεις.

Κατα την γνωμη μου αυτη η τιμη αξιζε και στον Αυξεντιου,ομως η κοινη αποδοχη του απο το συνολο του λαου εναι το ιδιο πραμα.
Και γω σου αντιστεφω την ερωτηση,δεν αξιζε στον αρχηγο του;

Ο Γριβας μπορουσε ανετα να εκμεταλευτει το κλιμα εναντια στο ΑΚΕΛ απο τον Απριλιο του 55 ομως δεν το επραξε.
Οι αναφορες στα γραπτα του για να ανακαλυψετε σχεδιο ειναι απλες εικασιες,δεν αναφερεται πουθενα για δολοφονιες,και πως θα μπορουσε να αποδυναμωσει την αριστερα με δολοφονιες,και γιατι δεν κτυπησε την ηγεσια,και γιατι το ποσοστο των αριστερων ηταν μηδαμινο σε σχεση με των δεξιων εκτελεσθεντων,και πως αποφασισε απο το κρυσφυγετο να δολοφονησει τον ταδε επικεφελη της ΠΕΟ στο ταδε χωριο.

Αυτα που αναφερω (παρεμποδιση αγωνιστων κτλ) δεν ειναι φημες ειναι μαρτυριες,αλλα η ευκολη απαντηση σου ειναι οτι ειναι ψευτες.

Η σληρη πτερυγα του ΑΚΕΛ παντα ειχε αυτην την αποψη για τον αγωνα(βαρελωτοι κτλ) τα γεγονοτα του 57 ηταν πολιτικη=τακτικη,τι να εκαναν αφου τοτε η ΕΟΚΑ ειχε την καθολικη στηριξη του λαου,τι να εκαναν θα διελυαν γιαυτο και οι ανακοινωσεις και στηριξη που αναφερεις,μην ξεχνας οτι το ΑΚΕΛ ηταν το μονο κομμα,συνεδρια- αποφασεις-τακτικη-πολιτικη.
Και πως γινετε να αντιτασσεσαι στον ενοπλο αγωνα,να λες οτι ενταφιαζει το Κυπριακο,ειναι με λιγα λογια ο διαολος της Κυπρου και να βοηθας σε μεταφορα οπλων;

Η ΕΟΚΑ εκανε εθνικο απελευθερωτικο αγωνα για την αποτιναξη του Αγγλικου ζυγου και ενωση με την Ελλαδα,δεν εκανε αγωνα ενατιων των Αγγλων για να γινει κρατιδιο της πανβαλκανικης ομοσπονδιας κατω απο την σκεπη της μαμας Σ.Ενωσης.

Αν οι Αγγλοι ηξεραν οτι ο Γριβας ηταν στην Κυπρο ,ο Ζαχαριαδης δεν το ηξερε φενεται τον υποψιαζοταν και εδωσε βοηθεια,και αναφεροντας και μονο το ονομα Γριβας επιβαιβεωθηκαν.

Μιχάλης είπε...

@ ΣΦ

Φίλε μου έχεις κάθε δικαίωμα να διατηρείς την άποψη σου.

Προσωπικά έχω την άποψη ότι το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα στην Κύπρο που κάνει έστω και κάποιας μορφής αυτοκριτική.
Αν αυτή δεν ικανοποιεί όλους είναι άλλο θέμα.

Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται τόλμη για να κάνεις κάτι τέτοιο.

Από την άλλη θα συμφωνήσω μαζί σου για τον Σέρβα και τον Αδάμαντος, ιδιαίτερα για τον δεύτερο.
Θα έπρεπε να γινόταν αποκατάσταση.
Στο θέμα της ένωσης το λανθασμένο ήταν η περίληψη της στο καταστατικό του κόμματος μέχρι το 67.
Και έγινε αυτοκριτική και γι’ αυτό.

Εγώ πάω και πιο πέρα, ότι η γραμμή της ένωσης που επέλεξαν οι ελληνοκύπριοι (γενικά) ήταν λανθασμένη.
Ιδιαίτερα το ένωση και μόνο ένωση.

Όσον αφορά την στήριξη στον Μακάριο μετά το 63 θεωρώ ότι ήταν σωστή κίνηση λαμβανομένων των συνθηκών που δημιουργήθηκαν.
Και επέτρεψε μου να θεωρήσω δογματική τη θέση σου ότι δεν έπρεπε να στηρίξει τον Μακάριο λόγω ιδεολογίας.
Δεν στηρίχθηκε ως αρχιεπίσκοπος αλλά ως πρόεδρος.
Έχει διαφορά.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 1

Φίλε Πάμπο σου το λέω ειλικρινά ότι σε κατανοώ απόλυτα.
Είναι προφανές ότι βλέπεις τα πράγματα συναισθηματικά και το καταλαβαίνω.

Γι’ αυτό όμως και οι εκτιμήσεις σου και τα συμπεράσματα σου είναι λανθασμένα.

Και πρώτο απ’ όλα είναι το συμπέρασμα σου ότι εγώ θεωρώ ότι ο Γρίβας έκανε ένα αγώνα για να πάρει δόξα.
Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Επειδή έθιξες το θέμα, σου παράθεσα τι έγραψε ο ίδιος. Άρα μην μου το φορτώνεις εμένα.
Αν εσύ συναισθάνθηκες ότι η αναφορά του Γρίβα παραπέμπει σε προσωπική δόξα που δεν θα αφήσει κανένα να του την κλέψει, δεν φταίω εγώ.

Ας μάθουμε επιτέλους σ’ αυτό τον τόπο να αξιολογούμε τα γραπτά.

Αν αρκεί η κοινή αποδοχή από το σύνολο του λαού για τον Αυξεντίου, γιατί να μην ισχύει και για τον Γρίβα.
Όμως δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης. Το αντικείμενο είναι ότι κανένας δεν είχε διάθεση να του αποδώσει τέτοια τιμή και το ζήτησε ο ίδιος σε αντάλλαγμα να τερματίσει τον αγώνα.
Εδώ είναι το ζητούμενο.

Φαίνεται ότι δεν είσαι καλός γνώστης των δεδομένων εκείνης της εποχής.
Και αυτό φαίνεται όταν γράφεις ότι
«Ο Γριβας μπορουσε ανετα να εκμεταλευτει το κλιμα εναντια στο ΑΚΕΛ απο τον Απριλιο του 55 ομως δεν το επραξε.

Η στάση έναντι του ΑΚΕΛ είχε καθοριστεί πριν ακόμα αρχίσει ο αγώνα.
Και για να μην μου πεις και πάλι ότι συμπεραίνω από μόνος μου, αυτό γράφει και πάλι ο ίδιος.
Δεν είναι δικός μου ισχυρισμός.
Όπως και η πολεμική ξεκίνησε από την πρώτη μέρα και τρία χρόνια δημιούργησε τέτοιο κλίμα που να δικαιολογούσε την τελική επίθεση.
Φαίνεται ότι δεν έχεις διαβάσει καν τα απομνημονεύματα του.

Επιμένεις στο θέμα του σχεδίου.
Αγαπητέ μου, όταν και πάλι ο ίδιος κάνει αναφορά σε σχέδιο, γιατί επιμένεις να μου αποδίδεις εμένα εικασίες;
Το λέει ο ίδιος, δεν το συμπεραίνω εγώ.
Το λένε και όλοι οι στενοί συνεργάτες του. Έκαναν κι αυτοί εικασίες;
Γιατί κλείνεις τα μάτια και δεν θέλεις να δεις τις πραγματικότητες;

Το γιατί δεν κτύπησε την ηγεσία είναι πολύ απλό.
Ο μόνος δημόσιος στόχος ήταν ο Ζιαρτίδης.
Γι’ αυτό και ήταν ο κύριος στόχος στις ανακοινώσεις της ΕΟΚΑ.
Οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονταν δημόσια και δεν ήξερε κανένας πού κρύβονταν.
Από την άλλη υπολόγιζε κι ο Γρίβας ότι τυχόν δολοφονία ανώτερου στελέχους θα τίναζε τα πάντα στον αέρα.
Σκέψου τα σοβαρά αυτά που σου γράφω και μην τα προσπεράσεις.

Εξακολουθείς να στέκεσαι στις δολοφονίες.
Δεν ήταν μόνο οι δολοφονίες. Ήταν όπως σου έγραψα και η εκστρατεία που εκφράστηκε με διαπομπεύσεις, στιγματισμούς, απειλητικές επιστολές, ξυλοδαρμούς, απαγορεύσεις και με άλλους πολλούς τρόπους.
Το ξέρεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις απαγόρευαν σε καφετζήδες να σερβίρουν καφέ σε αριστερούς;
Σου παραθέτω αυτό το απλό παράδειγμα.
Αν διαβάσεις τη Μαύρη Βίβλο θα διαπιστώσεις αυτά που σου λέω.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 2

Επιμένεις και στο θέμα της στήριξης του αγώνα.
Αυτά που αναφέρεις είναι το 58.
Ο Καραολής φίλε δεν εκτελέστηκε το 58. Ούτε οι άλλοι απαγχονισθέντες.

Θεωρώ άκρως αντι-ιστορική την άποψη σου ότι το ΑΚΕΛ ήθελε ένα κρατίδιο πανβαλκανικής κλπ.
Αυτή ήταν η αρχική (και μαξιμαλιστική) θέση του Κ.Κ.Κ. η οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.
Το ΑΚΕΛ από της ίδρυσης του είχε ταχθεί υπέρ της ένωσης.
Μάλιστα όπως ξέρεις και το δημοψήφισμα του 50, από το ΑΚΕΛ ξεκίνησε.
Άρα ο ισχυρισμός σου είναι λανθασμένος και θα πρόσθετα ότι το κάνεις για να δικαιολογηθείς πρώτα στον ίδιο τον εαυτός σου.

Η διαφωνία ως προς την τακτική για να φτάσουμε στον στόχο, δεν αποτελεί απεμπόληση του στόχου.
Το ΑΚΕΛ δεν διαφωνούσε με την ένωση. Διαφωνούσε με την ένοπλη τακτική.
Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και δεν προσφέρει τίποτε να περιπλέκουμε το θέμα.
Και η στήριξη του στόχου της ένωσης την περίοδο της ΕΟΚΑ έγινε μέσα στα πλαίσια της γραμμής του ΑΚΕΛ για αγώνα με πολιτικά μέσα.
Κι αυτό έκανε. Κι αυτό ήταν υποβοηθητικό για την ΕΟΚΑ.
Και γινόταν συνειδητά.
Όπως συνειδητά δινόταν η βοήθεια από τους ΑΚΕΛικούς από ψηλά μέχρι χαμηλά στην ΕΟΚΑ.
Αν η προπαγάνδα και η προκατάληψη δεν μας αφήνουν να τα δούμε, είναι άλλο θέμα.

Κλείνω με την άλλη εμμονή σου στο θέμα Ζαχαριάδη.
Επιμένεις να εστιάζεις στον Ζαχαριάδη παραβλέποντας την ουσία.
Απάντησε μου σε παρακαλώ γιατί δεν μετράς τις αναφορές του ίδιου του Γρίβα ότι γνώριζαν ότι ήταν στην Κύπρο;
Γιατί το παρακάμπτεις και εστιάζεις συνέχεια στον Ζαχαριάδη;
Και από τα γραφόμενα του Γρίβα αλλά και την αναφορά του Στόκκου φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Άγγλοι γνώριζαν συγκεκριμένα. Δεν ήταν θέμα επιβεβαίωσης όπως θέλεις να πιστεύεις.
Αν είσαι σε θέση να διαψεύσεις τον ίδιο τον Γρίβα, πράξε το.

pluton είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
pluton είπε...

Ο Διγενής ψυχομαχεί και γης τον ετρομάζει.

Δεν πολεμιέται άστετο καλύτερα... και όσο περνά ο καιρός θα γίνεται και χειρότερο.

http://www.youtube.com/watch?v=HR1gdUQSqeE

zakos είπε...

Η δράση του Γρίβα με τους χ δεν μας λέει κάτι για τα κίνητρα του ?

Anef_Oriwn είπε...

Αγαπητέ [ανταποδίδω τη φιλοφρονητική προσφώνηση] ΣΦ,

Μια φιλική παρατήρηση που πιστεύω ότι θα βοηθούσε και τον διάλογο μεταξύ Ημών: Δεν νομίζεις ότι οι απόψεις και τοποθετήσεις ΣΟΥ θα ‘πρεπε να τεκμηριώνονταν κιόλας με επιχειρήματα και στοιχεία. Αυτά που αναφέρεις, κυρίως υπό την μορφή τίτλων και χωρίς καθόλου ανάλυση και τεκμηρίωση [ας πούμεν «πόλεμος σε διορατικούς ανθρώπους όπως Σέρβα, Αδάμαντος και άλλων, υπέρ της Ένωσης μέχρι το 67, υποστήριξη Μακαρίου», ακούγονται πιο πολύ ως αξιώματα και συνθήματα...
Παρεμπιπτόντως για το ζήτημα αποκατάστασης των Σέρβα και Αδάμαντος προσωπικά μίλησα από τον Απρίλη του 2009 [link: http://aneforiwn.blogspot.com/2009/04/132009.html], όμως το θέμα δεν είναι και τόσο απλό…

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Φιλε

Διαβασες καπου αναφορα του Γριβα ή στενου του συνεργατη περι οργανωμενου σχεδιου με δολοφονιες αριστερων;
Ο Γριβας λεει οτι δεν θα αποκαλυψει το ολον σχεδιο,αοριστα,δεν μιλα για δολοφονιες,αυτα ειναι δικο σου συμπερασμα,γιαυτο μιλω για εικασιες.

Εχω την εντυπωση οτι η ΕΟΚΑ ηταν τοσο δυκτιωμενη που αν ηθελε να κτυπησει την ηγεσια της αριστερας θα το εκανε.

Τι σε κανει σιγουρο οτι το "ολον σχεδιο" που αποδιδεις στον Γριβα ηταν δολοφονιες και οχι οπως λες εκφοβισμοι,προπηλακισμοι κτλ και τι θα πετυγχαιναι με αυτο.

Και αν βγαλω και γω ψευτη ,οπως κανεις εσυ για Μιτσιδη,Παπαφωτη,Σοφοκλεους...τους ισχυρισμους στην μαυρη βιβλο;

Δηλαδη τι να εκανε το ΑΚΕΛ;
Να μην εναντιωνετουν στους απαγχονισμους;
Θα εχανε και τον κοσμο του.

Φιλε ολοι ή σχεδον ολοι ξερουν οτι το ΑΚΕΛ αλλαζε θεσεις-συνθηματα αναλογα με την κατασταση ειδικα στην Ελλαδα,η απαντηση ειναι στο ποιοι και απο που ηρθαν και ιδρυσαν το ΚΚΚ και την μετεξελιξη του το ΑΚΕΛ.

Αν οι Αγγλοι γνωριζαν,τι προσπαθησε να κανει ο Ζαχαριαδης ο γνωστος μεταγενεστερα ως συνεργατης του εχθρου;

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Είναι φανερό ότι δεν θέλεις να δεχτείς κάποια πράγματα.
Σεβαστό.

Αλλά όταν με ρωτάς για κάτι που είναι δεδομένο και αμφιβάλλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτε περισσότερο.
Σου είπα ότι η αναφορά περί οργανωμένου σχεδίου που γράφει ο Γρίβας είναι γραμμένο ως απάντηση στις αντιδράσεις για τις δολοφονίες Πέτρου και Ττοφαρή.
Δεν πρόκειται για εικασίες, τι άλλο θέλεις να πω;

Είναι μύθος η δικτύωση της ΕΟΚΑ. Αν ήταν έτσι θα γλίτωναν πολλά κακοτόπια και θα γλίτωναν πολλοί από προδοσίες συναγωνιστών τους.
Δεν είχαν ιδέα πού κρύβονταν ο Παπαϊωάννου και άλλοι της αριστεράς. Ότι κι αν λένε.
Και σκέψου ότι αυτό το δήθεν αξιόπιστο δίκτυο, όταν απέδρασε ο Παπαϊωάννου έδωσε ταυτόχρονα την πληροφορία ότι ο Πάπης βρισκόταν την ίδια ώρα στην Κυθρέα, στη Λεμεσό και στην Πάφο!!!
Όλοι μάλιστα, όπως λένε, ζήτησαν άδεια εκτέλεσης του.
Αυτό κατατέθηκε και στη Βουλή το 1982, αν δεν κάνω λάθος.

Ο Μιτσίδης λέει ψέματα. Έχω διασταυρώσει αυτά που λέει με αχνιώτες και από τις δύο πλευρές.
Άλλωστε αν παρακολουθούσε το διάλογο που είχαμε εκείνος από τη Μάχη κι εγώ από τη ΓΝΩΜΗ, όταν του έκανα μία ερώτηση έγινε έξαλλος, αντιλαμβανόμενος ότι ήξερα πολύ περισσότερα απ’ όσα νόμιζε.
Και όχι για το 1955, αλλά και για το 74.

Ο Παπαφώτης δεν είναι καθόλου αξιόπιστος. Και έχει αποδειχθεί. Αλλά αν πιστεύεις ότι λέει αλήθεια, τότε θα πρέπει να ασπάζεσαι και τον ισχυρισμό του ότι οι σύνδεσμοι αγωνιστών διοικούνται από ανθρώπους των εγγλέζων.
Ή όχι;

Ο δε πλέον αναξιόπιστος είναι ο Θ. Σοφοκλέους. Έκανα αρκετές συζητήσεις μαζί του και έχει διαφανεί αυτό ενώπιον και ακροατηρίου.
Ας πούμε για τον Πέτρου διαβεβαίωνε ότι σκοτώθηκε από εξοστρακισμό μιας σφαίρα (τυχαία δηλαδή) και ήταν απόλυτος στην τοποθέτηση του.
Αλλά όταν τέθηκαν υπόψη του κάποια άλλα δεδομένα είπε ότι δεν γνωρίζει διότι τότε ήταν στην… Αγγλία.
Αν δεν ξέρεις δεν μιλάς.

Εξακολουθείς να μην σχολιάζεις τις αναφορές του ίδιου του Γρίβα ότι οι Άγγλοι γνώριζαν ότι ήταν εδώ.
Το σημειώνω.

Όσον αφορά τα άλλα περί ΑΚΕΛ, είναι εντελώς ανυπόστατα και δεν χρειάζονται σχόλιο.

Ανώνυμος είπε...

Αλλα λογια να αγαπιομαστε. Εδω και χρονια προσπαθεις να ριξεις λασπη στον αρχηγο και στον αγωνα ως βερος ακελικος που τα παιρνεις χοντροτατα. Κατ'εσενα δεν υπαρχουν αριστεροι προδοτες ουτε προδοσε η αριστερα ποτε τον Αγωνα ασχετος αν την 1η Απριλιου το ακελ αποκαλεσε του ηρωες ψευτοδιγενης τρομοκρατες και τραμπουκους. Κατ'εσενα κανενας εκ το δολοφονηθεντων δεν ηταν προδοτης. Ε ναι στην Κυπρο ζουμε πως να ηταν προδοτες. Φταει ο Γριβας για το πραξικοπημα ακομη και οταν ηταν νεκρος κατα την διαρκεια του πραξικοπηματος αλλα και οταν υπαρχουν μαρτυριες οτι:

1o) Το πραξικοπημα συμφωνηθηκε το 59' στο σπιτι του Παναγιωτη Κοκα στο Παρισι μεταξυ Μετερεζ-Μακαριου-Αβερωφ.

2ο) Ο Γιρβας ηταν νεκρος κατα την διαρκεια του και εδωσε ριτες οδηγιες οπως ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΧΗΡΗΣΗ εναντιον του Μακαριου.

Φυσικα τα ακελικα αρνια πιστεφκουν οσα σου λεουν να γραφεις που το κομμα και να τα παιρνεις χοντρα.

Καλα μυαλα κ συνεχιζε να το παιζεις πατριωτες και sherlock holmes προσπαθωντας να βρωμισεις την ΕΟΚΑ για να καλυψεις τους προδοτες της αριστερας και την συνεργασιας σας με του αγγλους!

Ανώνυμος είπε...

Στη Μικρά Ασία ο Γρίβας ήταν....κρυμμένος;;;

Φιλιστωρ1940 είπε...

Προδότες υπήρξανε σε όλες τις παρατάξεις.

Parisfik είπε...

Ο γριβας είναι ο μεγαλυτερος πατριδοκαπηλος εθνοπροδοτη της ιδιας του της πατριδας. Ιδρυσε την προδοτικη εοκα βου (εκλεψε το όνομα από την ΕΟΚΑ για αλλοτριους σκοπούς), οργάνωσε το προδοτικο πραξικοπημα (άσχετο αν πεθανε η επιάναν τον λίγο πριν), τάχα μου για να κάμει την ενωση με την Ελλάδα και την πετυχε 100%μρ την Τουρκία. Αδιαψευτος μαρτυρας ο κατεχόμενος Πενταδακτυλο που μας δεκαδκιαζει μέρα τσιε νύχτα γιατί κάποιοι σαν του λόγου του εθέλαν την ενωση τσιε επετυχαν την στενωση. Ο γριβας μια ζωή εζησε σαν τον γυμνοσαλιγγαρο κρυμενος. Συμμαχος των ναζι και των αγγλων. Προδοτης γεννηθηκε, προδοτης εζησε, προδοτης πεθανε.
Ευτυχώς για εμάς ήταν άσπορος και δεν μας άφησε παραπουλια. Στην Αρχαία Ελλάδα οι προδοτης αυτοκτονουσαν...στην νεοτερη Κύπρο τον τιμουν σαν "αξιο" τεκνο της πατριδας. Αν είναι ποτε δυνατό....

Parisfik είπε...

Ο μεγαλυτερος πατριδοκαπηλος εθνοπροδοτης της ιδιας του της πατριδας ο γριβας. Συμμαχος των ναζι και μετά των αγγλων. Ιδρυσε την εοκα βου (εκλεψε το όνομα από την ΕΟΚΑ για αλλοτριους σκοπούς) οργάνωσε το πραξικοπημα (άσχετο αν πεθανε η επέθανε τον λίγο πριν) για να κάμει την ενωση με την Ελλάδα τσιε επετυχεν το 100%με την Τουρκία. Αβλεψε πας το κατεχόμενο Πενταδακτυλο που μας δεκαδκιαζει μέρα τσιε νύχτα γιατί κάποιοι σαν του λόγου σου εθέλαν ενωση τσιε επετυχαν την στενωση.